Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av dålig ergonomi. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos riskgrupper. Exempel på preventiva insatser på individ och gruppnivå, och hur man kan utvärdera effekten av detta. Regelverk. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Teamarbete på AMM runt en patient. Att se patienten som en indikator på dålig arbetsmiljö med risk även för arbetskamrater.

Inför kursen har du tillsammans med ergonom besökt en arbetsplats och dokumenterat (film) och bedömt belastningsergonomiska förhållande ur någon aspekt. (Är du ergonom, gör det med en annan kollega). Under kursen redovisas detta i diskussionsgrupper. Medtag det filmade fallet och godkännande från de som medverkar.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:

  • Behärska bedömning av samband mellan muskuloskeletal ohälsa och belastningsergonomiska riskfaktorer i arbetsmiljön
  • Ha kunskap om metoder för utredning av belastningsergonomiska exponeringsförhållanden i olika arbetsmiljöer
  • Kunna bedöma utredningar av belastningsergonomiska exponeringsförhållanden i olika arbetsmiljöer
  • Kunna tillämpa resultat av belastningsergonomiska exponeringsutredningar vid handläggning av ärenden på individ- och gruppnivå
  • Ha kunskap om identifiering, värdering och kontroll av belastningsergonomiska riskfaktorer i arbetsmiljön samt åtgärder för att förbättra ogynnsamma förhållanden
  • Kunna tillämpa kunskaper om identifiering, värdering och kontroll av belastningsergonomiska riskfaktorer i arbetsmiljön samt om åtgärder för att förbättra ogynnsamma förhållanden vid handläggning av individ- och gruppärenden
  • Ha kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete i arbetsmiljön avseende belastningsergonomi
  • Kunna planera, genomföra och följa upp hälsofrämjande och förebyggande åtgärder
  • Kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller belastningsergonomi
  • Behärska genomförandet av lagstadgade medicinska kontroller avseende muskuloskeletal hälsa

Datum: 19-20 september 2018. Dag 1: 9:30-16:30. Dag 2: 9:00-15:45.

Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Scheelevägen 8, Lund

Kostnad: 3000 kr (Inkluderar kursmaterial, lunch, kaffe och gemensam middag på kvällen dag 1)

Målgrupp: ST-läkare i Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin (har företräde till kursplats). Ergonomer, läkare, yrkes- och miljöhygieniker, beteendevetare och sköterskor på arbets- och miljömedicinsk klinik.
För ST-läkare: Kursen behandlar delar av C-delmålen 1, 4, 6, 7, 10 och 11. Examinationsuppgift ingår.

Vid frågor kontakta: jenny.gremark-simonsen@skane.se

Anmälan: Senast 1 september.