Regelverk för klinisk forskning/prövning

Här finns länkar till andra webbplatser med information som kan vara av nytta för dig som vill veta mer om klinisk forskning/prövning.
 

Etikprövningsnämnden

Här finns bland annat:
– Helsingforsdeklarationen
– Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
– Ansökan till regionala etikprövningsnämnden

Epn.se

Läkemedelsverket

Här finns bland annat:
– ICH GCP, ICH:s guidelines for Good Clinical Practice.
– Läkemedelslag (1992:859)
– Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor (LVFS 2011:19)

Lakemedelsverket.se

EU-regelverk

EUDRALEX, Volume 10. Det samlade EU-regelverket för kliniska läkemedelsprövningar med humanläkemedel

Regionalt biobankscentrum södra sjukvårdsregionen

Här finns bland annat:
– Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården

Rbcsyd.se

Övriga allmänna lagar som även gäller vid klinisk forskning/prövning

  • Riksdagen.se: här finns bland annat:

– Patientdatalag (2008:355)
– Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
– Personuppgiftslag (1998:204)
– Patientskadelag (1996:709)
– Arkivlag (1990:782)

Riksdagen.se

  • Registrering i offentlig databas:

Clinicaltrials.gov 
Controlled-trials.com

  • Vetenskapsrådet

Här finns bland annat:
– Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Vr.se