Södra Regionvårdsnämnden

Sydsvenskt möte om funktionshinder och funktionsrätt

Centrala funktionshinderrådet i Region Skåne arrangerade ett heldagsmöte den 1 november 2017 med funktionshinderfrågor i fokus. Cirka 120 deltagare från hela Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland) samlades i sessionssalen i Rådhus Skåne i Kristianstad och hade ett gemensamt utbyte kring funktionshinderfrågor på nationell, regional och lokal nivå.

Program, sydsvenskt möte 1 november 2017 (pdf)

Värd för mötet var Maria Nyman Stjärnskog, ordförande centrala funktionshindersrådet i Region Skåne, och moderator var Ralph Harlid, planeringsdirektör Landstinget Blekinge.

Maria Nyman Stjärnskog inleder dagen. Fotograf: Per Wilkens.

Förmiddagen

Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare på Socialdepartementet, berättade om regeringens nya mål för funktionshinderpolitiken. Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken kommer att debatteras i riksdagen den 30 november 2017.

Propositionen har fyra fokusområden:
– ”Principen om universell utformning”, vilket innebär samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt och att man ska göra rätt från början.
– Att undanröja brister i tillgängligheten.
– Individuella stöd och lösningar för individens självständighet.
– Att förebygga och motverka diskriminering.

Proposition 2016/17:188 – Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (pdf)

Webbfilm från presskonferensen om den nya funktionshinderpolitiken


Lika Unika är en federation av sex riksförbund från svenska funktionshinderrörelsen som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället.

Maria Johansson, ordförande för Lika Unika, pratade om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En viktig sak är FNs utvecklingsmål Agenda 2030, dvs de globala målen för en hållbar utveckling, och att man här inkluderar alla människor!

Maria Johansson gav många exempel på när begreppet ”alla” inte alltid har betytt ”alla”. Men när nu FN lyfter fram vikten av funktionshinderperspektiv kan man hoppas att situationen i Sverige förbättras och att beslutfattare tar med tre viktiga perspektiv i sina beslut: jämställdhets-, funktionshinder- och barnperspektivet.

likaunika.org

Eftermiddagen

Efter lunch talade Margareta Albinsson, projektledare för ”Regional arbetsfördelning i Södra sjukvårdsregionen”. Projektet handlar om ökat samarbete mellan de fyra landstingen i södra Sverige i en rad olika frågor, exempelvis bemanning och kompetensförsörjning, och specifika diagnosuppdrag t ex inom ortopedi, kirurgi och onkologi. Det finns en särskild arbetsgrupp för kommunikation med medborgarna och Margareta Albinsson ville få in synpunkter på delaktighet från dagens mötesdeltagare. En allmän diskussion följde gruppdiskussionerna och det blev tydligt att det är ett en stor bredd i hur pass delaktiga mötesdeltagarna vill vara i projektet. Ett viktigt ord som kom upp under den allmänna diskussionen var begreppet ”funktionsrätt” – det rådde samstämmighet i lokalen om att funktionsrätt är ett bra ord att använda när man pratar rättigheter.

Sammanfattning gruppdiskussioner (pdf)

Alva Bèrnér och Lizette Nilsson pratade om brukarstyrd inläggning – ett forskningsprojekt som bedrivs inom Psykiatri Skåne. Personer med upprepat självskadebeteende får möjlighet att bestämma själv när man vill bli inlagd, i förebyggande syfte. Individen är själv med och utformar ett kontrakt för vården, vilket görs vid ett tillfälle då hen inte är i kris. Fram till kl 20.00 varje dag har man därefter en säng reserverad för individen på en vårdavdelning. Personen tar själv kontakt med avdelningen och behöver inte träffa läkare på psykiatrisk akutmottagning först. Individen bestämmer själv över sin inläggning; man har rätt till maximalt tre inläggningar per månad och maximalt tre nätter per inläggning. En förutsättning är dock att man inte skadar sig själv under vårdtiden. Kontraktet innebär ökat självbestämmande som t ex att patienten ansvarar för sin egen medicinering och man visiteras inte. Ett av syftena med brukarstyrd inläggning är att öka autonomin hos patienten: individen kan själv påverka sin situation och på så sätt få en större förmåga att hantera sina egna symtom.

Forskningsprojektet pågår under tre år, och håller på fram till hösten 2018. Inspiration kommer från Nederländerna, där man bedrivit liknande vård under 30 års tid.
Forskning Psykiatri Skåne

Eftermiddagen fortsatte sedan med funktionshinderpolitik på lokal nivå – det funktionshinderpolitiska arbetet är lite olika organiserat de olika landstingen i Södra sjukvårdsregionen.
Blekinge: Maj-Lis Olsson representerade Länshandikapprådet i Landstinget Blekinge.
Bildspel Maj-Lis Olsson (pdf)
Kronoberg: Region Kronoberg har inget handikappråd men Charlotta Svanberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, berättade om deras arbete med funktionshinderfrågor, att de har möten med teman.
Halland: GunMarie Stenström representerade Regionhandikapprådet i Region Halland, som har sju föreningsrepresentanter men som innebär samverkan med 46 olika patient- och funktionshinderföreningar i Halland.
Bildspel GunMarie Stenström (pdf)
Skåne: Maria Nyman Stjärnskog berättade om Centrala funktionshinderrådet i Region Skåne.

Dagens avslutades med att representanter från fyra förbund fick sammanfatta sina intryck från dagen.
Sven-Olof Persson, DHR Blekinge
Daniel Ayre, RBU Halland
Per Kernell Knutsson, Idé- & KunskapsCentrum Kronoberg
Pontus Eriksson, NSPH Skåne