Kursens syfte är att ge skolläkarna tillräcklig kunskap om exponering i olika arbetsmiljöer för att bl.a. kunna genomföra tillämpliga medicinska kontroller av gymnasieelever på vissa yrkesprogram.

Olika arbetsmiljöaspekter berör eleverna inte bara under själva utbildningen utan även på PRAO eller APL (praktik) och vid medicinsk studie- och yrkesvägledning. Kursen ämnar att belysa skolläkarens roll i detta sammanhang.

I innehållet kommer det att ingå spirometri med tolkning, beskrivning av exponering inom olika arbetsmiljöer som t.ex. bygg, el, frisör/fransstylist/nagelterapeut, omvårdnad, billackering, svetsning o.s.v. med exponeringar för bl.a. damm, härdplaster och vibrationer. Även medicinsk studie- och yrkesvägledning är en programpunkt.

Kursen genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket. Gällande lagstiftning kommer tas upp och tolkning av Medicinska kontroller i arbetslivet och krav för tjänstbarhetsintyg.

Det kommer att ingå utförande och bedömning av Medicinska kontroller avseende:
–       Arbete med härdplaster och andra allergiframkallande kemiska produkter.

Det kommer tas upp andra relevanta Medicinska kontroller såsom:
–       Arbete med fibrosframkallande damm
         (kvarts, asbest, syntetiska oorganiska fibrer)
–       Arbete med vibrationsexponering
–       Bly och kadmium
–       Nattarbete
–       Fysisk påfrestande arbete (höjdarbete i master och stolpar).

Vi kommer ta upp andra aspekter som elever kan beröras av, utan att de omfattas av kraven i Medicinska kontroller, som bullerexponering, andra kemiska arbetsmiljörisker och vikten av användning av skyddsutrustning samt minderårigas arbetsmiljö.

Examination, intyg: Kursen avslutas med examination. Examination sker i form av att kursdeltagarna får fall där de ska avgöra om tjänstbarhetsintyg ska utfärdas eller inte. Kursdeltagarna ska kunna skriva ett fullständigt tjänstbarhetsintyg. Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.

Datum: måndag 20 maj 2019 kl. 12 till onsdag 22 maj 2019 kl. 12

Plats: Medicon Village, Lund

Kostnad: 4000 kr.
I kursavgiften ingår, förutom kurs och kursmaterial, lunch x 3, förmiddags- och eftermiddagsfika alla dagar och gemensam kursmiddag den 21 maj.

Målgrupp: Skolläkare
(Obs: Kursen uppfyller inte målbeskrivningen för ST-läkare i Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin.)

Anmälan: Anmälningstiden har gått ut

Vid frågor kontakta:
ulla.bk.andersson@skane.se eller katrin.dierschke@skane.se eller 046-17 31 85