Miljömedicinsk riskbedömning

 

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) genomför riskbedömningar med avseende på människors hälsa inom det miljömedicinska området åt kommuner och länsstyrelser, övriga myndigheter samt offentliga och privata vårdgivare inom Södra sjukvårdsregionen (Skåne, Kronoberg, Blekinge, södra Halland dvs kommunerna  Halmstad, Laholm och Hylte). Vi genomför inte riskbedömningar åt privatpersoner eller övriga företag, utan dessa aktörer hänvisas till privata konsultföretag och/eller vårdgivare.

Kriterier för riskbedömning

 

  • Det ska finnas en tydlig och relevant miljömedicinsk frågeställning.
  • Det ska finnas ett tillräckligt underlag (i form av t.ex. mätningar) för att basera en bedömning på.
  • Vi önskar få tillgång till allt underlag som frågeställaren vill inkludera innan vi påbörjar bedömningen.
  • AMM Syd genomför inte mätningar i omgivningsmiljön, utan genomför bedömningar utifrån den mätdata frågeställaren bifogar.
  • Vi uttalar oss om huruvida det föreligger en risk för människors hälsa eller ej (och eventuellt storleken på risken) i det aktuella fallet. Ansvaret för att fatta beslut om hur man ska agera i ärendet ligger dock helt på tillsynsmyndighet och/eller verksamhetsutövare.
  • Handläggningstiden för en miljömedicinsk riskbedömning är normalt 3-4 veckor, men kan variera beroende på ärendets komplexitet och det aktuella inflödet av ärenden.
  • Riskbedömningen levereras i form av ett skriftligt miljömedicinskt utlåtande. I fall som vi bedömer är av allmänintresse skriver vi även en rapport som publiceras i AMM Syds rapportserie.
  • Alla handlingar som inkommer till AMM Syd är allmänna handlingar och diarieförs, detsamma gäller de utlåtanden vi lämnar till frågeställaren. Vid begäran om utlämnande görs alltid sekretessprövning.

Kontakt

Miljömedicinsk riskbedömning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Miljömedicinsk riskbedömning/Fråga-svar
amm@skane.se

Postadress
:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
223 81 Lund