Ögonfransförlängning

Nu är det många som arbetar som fransstylister (som genomför ögonfransförlängningar) som har fått besvär av cyanoakrylater i limmet, som man fäster fransarna med. Typiska besvär är kliande, rinnande näsa och nysningar under arbetet, hosta, andningssvårigheter, pip i bröstet och tryck i bröstet både på arbetet och på kvällen och natten efter ögonfransförlängning. Man kan även få besvär från huden till exempel röda, kliande hudutslag med blåsor. Även kunder har fått besvär med exempelvis röda, kliande ögon och eksem på ögonlocken.


Information om franslimmer från Kemikalieinspektionen (KEMI)

Lagstiftning

Eftersom hälsoeffekterna av cyanoakrylater kan vara mycket allvarliga regleras hanteringen i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Man ska hålla exponeringen för cyanoakrylater så låg som möjligt. Det är viktigt att tidigt upptäcka och åtgärda besvär i samband med arbete med cyanoakrylatlim. Verksamheter som erbjuder ögonfransförlängning omfattas av flera lagar och krav. De arbetsmiljöföreskrifter som gäller vid arbete med cyanoakrylater är:
• Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43)
• Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6, 2014:23, 2015:3)
• Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
Arbetsmiljöverket kan utdöma sanktionsavgift om dessa föreskrifter inte följs. På Arbetsmiljöverkets faktasida om fransstylister finns information om den nya lagstiftningen som gäller både anställda och egenföretagare samt vanliga frågor och svar. Observera att punkt 1-5 gäller för alla aktörer dvs. arbetsgivare, ensamföretagare och familjeföretag.

 1. Dokumentation av riskbedömning (37 b §), där följande ska anges:
  • Inom vilka platser och utrymmen som cyanoakrylater hanteras.
  • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är så låg som är praktiskt möjligt.
  • I vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs och vilken skyddsutrustning som ska användas.
  • Hur funktionen hos arbetsutrustning och ventilation ska kontrolleras och underhållas för att förebygga att allergiframkallande ämnen orsakar ohälsa.
 2. Arbetar man mer än 30 minuter per vecka krävs utbildning med utbildningsintyg (37 e §).
 3. Vid öppen hantering av cyanoakrylater ska skyltar sättas upp i anslutning till arbetsplatsen (37 c §).
 4. Arbetsgivaren ska se till att de som leder eller sysselsätts med cyanoakrylatarbete har kunskap om hur arbetet ska ske på ett säkert sätt (37 d §).
 5. Arbetstagare måste även genomgå en periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning enligt föreskriften ”AFS 2005:6 Medicinska kontroller” om man arbetar mer än 30 minuter per vecka (37 g §). Endast företagsläkare kan göra denna tjänstbarhetsbedömning, så kontakta en företagshälsovård om det är aktuellt.

Företagshälsovården kan även bistå med utbildning om de risker som arbete med cyanoakrylater innebär. De kan också ge råd om personliga och tekniska skyddsåtgärder.

Skyddsåtgärder

Det är viktigt att arbetsplatsen har effektiv allmänventilation och att punktutsug används för att minska exponeringen. Andningsskydd i form av halvmask med skyddsglasögon, helmask eller fläktassisterat andningsskydd kan förebygga besvär. Andningsskyddet måste vara utrustat med gasfilter med beteckningen ABE1. Även skyddshandskar i nitril rekommenderas för att undvika hudkontakt med cyanoakrylatlim. Företagshälsovården kan bistå med utbildning om de risker som arbete med cyanoakrylater innebär. De kan också ge råd om personliga och tekniska skyddsåtgärder. För installation av ett punktutsug, kontakta en vvs-firma.

Rekommendationer till fransstylister och kunder

Har du själv eller någon av dina anställda fått hälsobesvär sedan ni började göra ögonfransförlängningar? Eller har du genomgått ögonfransförlängning och fått röda, kliande ögon eller eksem på ögonlocken? Kontakta i så fall din vårdcentral för utredning. Arbetsmiljöverkets information till fransstylister.1177.se finns information som riktar sig till fransstylister och kunder.

Rekommendationer till vårdgivare

Om du som vårdgivare träffar patienter med besvär från ögon, näsa, luftvägar och hud där du misstänker ett samband med ögonfransförlängning ber vi dig kontakta oss på vår telefonrådgivning 046-17 31 85, alternativt remittera patienter till oss för en sambandsbedömning.

Bilderna är en förhandsvisning. Navigera med pilarna för att se nästa sida. Klicka på bilden för att förstora .För utskrift, tryck på länken ”Utskrift”. en pdf-fil kommer då att laddas ner med mallen för broschyren/faktabladet.

Utskrift Broschyr