Arbets- och miljömedicin Syd bjuder in till kurs i
Belastningsergonomi för ST-läkare samt ergonomer och andra läkare på AMM-kliniker och företagshälsovård (FHV) den 19 oktober i Lund och 23 november via TEAMS.

Pris: 6900 kr exklusive moms

Plats: 19.10. 2022: Experea, i the Spark, Medicon Village, Scheelevägen 8, Lund

Plats: 23.11 2022: TEAMS ( länk skickas två dagar innan kurstillfället)

Målgrupp: ST-läkare i Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin (har företräde till kursplats). Även ergonomer och andra läkare på AMM kliniker och företagshälsovård (FHV).

För ST-läkare: Kursen behandlar delar av C-delmålen 1, 4, 6, 7, 10 och 11. Examinationsuppgift ingår.

Kursbeskrivning: Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av dålig ergonomi. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos anställda som är utsatta för risk för smärttillstånd. Exempel på preventiva insatser på individ och gruppnivå, och hur man kan utvärdera effekten av detta. Regelverk, inklusive nya regler kring handintensivt arbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Teamarbete på AMM och FHV runt en patient. Att se patienten som en indikator på dålig arbetsmiljö med risk även för arbetskamrater.

Förberedelser inför kursen: Till första kurstillfället (19/10) har du lyssnat på två föreläsningar och läst en artikel. Kursmaterialet skickas ut två veckor innan första kurstillfället.

Hemuppgift redovisas vid andra kurstillfället.  Du besöker tillsammans med en ergonom en arbetsplats, dokumenterar och bedömer belastningsergonomiska förhållande ur någon aspekt. Är du ergonom, gör motsvarande med en kollega. Uppgiften skickas till jenny.gremark-simonsen@skane.se senast den 16.11. Du redovisar den 23.11, gärna med foto/film (kom ihåg att be personer och arbetsplats om skriftligt tillstånd).

Hemtentamen för ST – läkare.  ST läkare ska även skicka in en skriftlig redogörelse av diskussionen kring sitt fall senast 4 veckor efter avslutad kurs.

Anmälan: Anmälningsformulär

Föreläsare
Arbets- och miljömedicin Syd
Carl Aronsson, Specialistläkare, ST-studierektor
Inger Arvidsson, Belastningsergonom, Dr.Med.Vet
Camilla Dahlqvist, Specialist Biomedicinsk analytiker, Dr Med Vet
Jenny Gremark Simonsen, Belastningsergonom, Dr.Med.Vet
Lotta Löfqvist, Belastningsergonom, Fil. Dr
Catarina Nordander, Överläkare, Docent

 

Dag 1: 19.10 Program
09.00 – 12.00

Introduktion, presentation

Jenny Gremark Simonsen

 

Riskfaktorer för belastningssjukdom

Föreläsning och diskussion utifrån patientfall

Inger Arvidsson

  Kaffe med fralla
 

Vetenskapligt stöd och lagstiftning, Quiz rörande föreläsningar

Catarina Nordander

 

Hur mycket är för mycket?

Mätmetoder, diskussioner utifrån artikel och projekt

Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist

 

Några observationsmetoder

Jenny Gremark Simonsen, Lotta Löfqvist

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00

Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete (MEBA)

Jenny Gremark Simonsen

 

Retrospektiv belastningsergonomisk exponeringsbedömning för ländrygg och axel.

Jenny Gremark Simonsen, Lotta Löfqvist,

 

Att utreda och bedöma samband, grunder för att skriva sambandsbedömning.

Carl Aronsson

 

Genomgång hemuppgift

Catarina Nordander

15.00 Kaffe och avslutning

 

Dag 2: 23.11  
09.00 – 12.00

Presentationer och gruppdiskussioner av hemuppgift

Samtliga föreläsare (pauser tas mellan fallen)

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lotta Löfqvist, Catarina Nordander

11.50 – 12.00 Avslutning