knapp till Om CSD syd
knapp Arbetsområden
Knapp till RaraSwed kvalitetsregister

Patientdelaktighet

Bild med texten Våra erfarenheter är viktiga
Vad är gör en Patient- /närståendeföreträdare (PNF)

Patient- och närståendeperspektivet är betydelsefullt när man utvecklar vård- och omhändertagandet för personer med sällsynta hälsotillstånd.

I rollen som patientföreträdare får man dela med sig av sina erfarenheter vid olika vårdprocesser tillsammans med andra representanter från hälso- och sjukvården eller samhällsaktörer.

Patientföreträdarens erfarenheter behövs till exempel när vårdprogram, handlingsplaner eller riktlinjer för de sällsynta hälsotillstånden ska tas fram.

Som patientföreträdare kommer man att få en kortare utbildning av CSD Syd och får ersättning utifrån Region Skånes policy.

 

Vad är ett Patientråd (PNR)

Utifrån patientrepresentanter kan man blida ett PNR:
Rådet representerar CSD Syd och ska bevaka patient- och närståendeperspektivet där det behövs.

Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion

 

Från CSD Syds uppdrag:
Patient- och närståendeperspektivet är betydelsefullt för att utveckla vård och omhändertagandet för personer med sällsynta hälsotillstånd. Det ger en helhetssyn och skapar delaktighet.

Mål
CSD Syd ska verka för att stärka patient- och närståendeperspektivet i en patientcentrad process och dess delprocesser.
CSD Syd ska i dialog med berörda aktörer:

1. Utveckla och förvalta former för patient- och närståenderepresentation.

2. Bidra till och vidmakthålla ett patient- och närståenderåd. Rådet ska verka utifrån kompetens och erfarenhet för att tillvarata sällsynta perspektivet.