Om CSD Syd

Centrum för sällsynta diagnoser Syd (CSD Syd) är ett kunskaps- och kompetenscentrum i Södra sjukvårdsregionen. Orsaken till sällsynta diagnoser är ofta genetisk. Varje enskild sällsynt diagnos är ovanlig och många av tillstånden uppträder tidigt och varar hela livet.

CSD Syd ska verka för att vård och omhändertagandeprocesser ska fungera, oavsett aktör, under livets alla faser för dem med sällsynta diagnoser. Enligt svensk lagstiftning ska alla invånare få samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice.

CSD Syd arbetar på uppdrag Södra sjukvårdsregionen; Blekinge, Halland (södra), Kronoberg och Skåne. Organisatoriskt finns verksamheten placerad under Klinisk genetik och patologi (Medicinsk service, Region Skåne).


Historik

  •  2010 gav den svenska regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en nationell funktion för sällsynta diagnoser (NFSD) i enlighet med EU:s rekommendationer.

  •  2015 bildades Centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen. CSD Syd arbetar på uppdrag
    i Södra sjukvårdsregionen.

  • 2020 bildades ett nätverk med övriga CSD i Sverige; CDS i samverkan, vilket drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

 

Kontakt

E-post: csd@skane.se