Om CSD Syd

Centrum för sällsynta diagnoser Syd (CSD Syd) är ett kunskapscentrum som har till uppgift att förbättra kunskapen om utredning och omhändertagande av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Vårt mål är att verka för att personer som har en sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning.

Orsaken till sällsynta diagnoser är ofta genetisk och ger en omfattande symptombild samt leder till funktionsnedsättning. Detta gör att individen behöver hjälp från många olika specialister. Varje enskild sällsynt diagnos är ovanlig och många av tillstånden uppträder tidigt och varar hela livet.

Organisatoriskt finns vår verksamhet placerad under VO Klinisk genetik och patologi (Labmedicin, Region Skåne) och vårt uppdrag innefattar Södra sjukvårdsregionen, d.v.s. Blekinge, Kronoberg, Skåne och delar av Halland (Halmstad, Laholm, och Hylte kommuner).

Du kan vända dig till oss för att få information kring sällsynta diagnoser eller sällsynta sjukdomstillstånd. Vi har dock ingen egen patientmottagning och kan inte heller ge behandlings- eller utredningsråd i enskilda personliga ärenden.

Bakgrund

Under 2010 gav den svenska regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en nationell funktion för sällsynta diagnoser (NFSD) i enlighet med EU:s rekommendationer. Sedan 1 januari 2012 har NFSD drivit arbetet med att samordna, koordinera och sprida information inom området sällsynta diagnoser i Sverige.

I linje med denna satsning har NFSD tillsammans med universitetssjukhusen, Ågrenska och Riksförbundet Sällsynta diagnoser, verkat för att skapa centrum för sällsynta diagnoser vid Sveriges sju universitetssjukhus.

Den 1 januari 2015 inrättades CSD Syd som ett treårigt projekt inom Södra sjukvårdsregionen. Nu när projektet närmar sig sitt slut har Södra sjukvårdsregionen beslutat att Region Skåne ska ha ett fortsatt uppdrag att driva CSD Syd från år 2018 och framåt.

Det övergripande målet för alla CSD i Sverige är att skapa förutsättningar för att förbättra vård och livssituationen för personer och familjer där det finns en sällsynt diagnos.

Arbetet ska sammanfattningsvis bidra till:

  • tidigare och säkrare diagnostik.
  • lättillgänglig information om tillståndet och dess behandling.
  • bättre koordination av insatser från olika vårdgivare.
  • en smidigare övergång mellan barn- och vuxenvård.
  • en bättre samordning av medicinska och sociala insatser.
  • fler nätverk för individer med samma tillstånd.
  • en enklare hantering av kontakter med t.ex. skola, försäkringskassa och arbetsförmedling.
  • förbättrad kunskap om sällsynta diagnoser i allmänhet.

Telefon:
046-17 36 11

Telefontider:
Vardagar
09:00 – 12:00
E-post: csd@skane.se