Under 2020 hanterade Kliniska Studier Sverige – Forum Söder 86 studieförfrågningar, vilket är en dubblering jämfört med föregående år. Detta tros vara ett resultat av att Kliniska Studier Sveriges lanserade en nationellt koordinerad tjänst för studieförfrågningar under året.

Den nationellt koordinerade tjänsten för studieförfrågningar erbjuder life science-företag och akademiska forskare hjälp med att undersöka om en studie är genomförbar i Sverige (Landsförfrågan) samt hjälp med att identifiera intresserade kliniker och prövare som kan utföra kliniska studier (Klinikförfrågan).

Varför behövdes en nationellt koordinerad tjänst?

I en förstudie från 2018, genomförd inom samarbetet Kliniska Studier Sverige, identifierades bland annat att life science-företag har ett stort behov av att förbättra möjligheten att undersöka om det finns förutsättningar att genomföra en klinisk studie i Sverige. Redan 2013 slogs det dessutom fast i Regeringens utredning ”Starka tillsammans” att Sveriges konkurrenskraft skulle kunna öka om det var enklare för life science-företag att få snabba och tillförlitliga svar på studieförfrågningar. Den nationellt koordinerade tjänsten som nu har lanserats ,ligger också i linje med den nationella Life science-strategin (2019) där ett av målen är att öka antalet kliniska studier som bedrivs av näringslivet i Sverige.

Genom den nationellt koordinerade tjänsten har det blivit enklare för företag och forskare då Kliniska Studier Sverige har en gemensam ingång för studieförfrågningar till hela Sverige. För tjänsten Landsförfrågan finns en standardiserad process med ett förenklat svarsformulär som skickas ut till experter/prövare inom det aktuella terapiområdet. Tjänsten Landsförfrågan togs fram för att underlätta för hälso- och sjukvårdens prövare så att de inte behöver hantera omfattande förfrågningar innan en klinisk studie är förlagd till Sverige.

Vilka studieförfrågningar hanterades vid Kliniska Studier Sverige – Forum Söder 2020?

Studieförfrågningarna som inkommer via den nationellt koordinerade tjänsten går direkt till Forum Söder som sprider dessa vidare via lokala samordnare inom hela Södra sjukvårdsregionen, d.v.s. Region Skåne, Kronoberg, Bleking och Halland. Under förra året tog Forum Söder emot sammanlagt 86 studieförfrågningar, varav 20 landsförfrågningar och 66 klinikförfrågningar. Det var en stor bredd på studieförfrågningarna som främst kom från företag, men även från akademiska forskare. För 2020 var det 29 olika företag (läkemedelsbolag, medicinteknikbolag och CROs) som fick hjälp att sprida studieförfrågningar inom Södra Sjukvårdsregionen.

De sjukdomsområdena som det inkom flest förfrågningar inom var infektionsmedicin (21%), samt onkologi (18%) och totalt sett inkom studieförfrågningar inom 19 olika sjukdomsområden. De flesta studieförfrågningar var för fas 2-studier (24%) eller fas 3-studier (33%). Det höga antalet förfrågningar inom infektionsmedicin berodde till stor del på många förfrågningar inom COVID-19. COVID-19 pandemin påverkade givetvis kliniker möjligheter att ta ställning till och tacka ja till nya kliniska studier under 2020. Men trots pandemin sågs samtidigt ett ökat inflöde av förfrågningar till Forum Söder.

Fördelning av sjukdomsslag för lands och klinikförfrågningar

Hur ser fortsatt utveckling ut?

Det som startade som en utvecklingssatsning inom Kliniska Studier Sverige har nu gått över i en permanent arbetsgrupp där alla noder finns representerade. Arbetsgruppen kommer strategisk att fortsätta arbeta med att utveckla tjänsten och processerna. Förhoppningen är att skapa ett digitalt system som kan integreras i en gemensam webbportal. Målet är att förbättra Sveriges konkurrenskraft och därmed attrahera fler kliniska studier till Sverige.

Vill du ha hjälp med en studieförfrågan eller vill du veta mer?

Regional samordnare för studieförfrågningar inom Forum Söder är Mia Abels. Har du några frågor kring studieförfrågningar får du gärna kontakta Forum Söders funktionsbrevlåda. Du får även gärna höra av dig om du har kontaktuppgifter gällande din verksamhets eller din kliniks ingångar för studieförfrågningar.

Om du vill ha hjälp med att sprida en studieförfrågan får du gärna använda dig av Kliniska Studier Sveriges tjänster Landsförfrågan och Klinikförfrågan.

Läs mer:

Studieförfrågan – en nationellt koordinerad tjänst

Kliniska Studier Sverige – ett smörjmedel för den kliniska forskningen