Delta i klinisk studie

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i olika kliniska prövningar. När du deltar som försöksperson bidrar du till att driva forskningen framåt.
 
 

Vad är en klinisk studie?

I en klinisk studie undersöker vi till exempel säkerheten och effekten av ett nytt läkemedel eller behandlingsmetod som håller på att utvecklas. Det kan också vara en utvärdering av medicinteknisk utrustning.

De kliniska studierna är en förutsättning för att kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt. Genom kliniska studier kan vi få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt.

Varför delta som forskningsperson?

Att delta som forskningsperson är att bidra till forskningens utveckling. Forskningen är beroende av att friska, frivilliga människor bidrar med sitt deltagande för att föra forskningen framåt.

Det finns också en personlig vinst i att delta då du ofta får en grundlig hälsokontroll och ibland en ekonomisk ersättning för besväret.

Hur går en klinisk studie till?

En klinisk studie kan ske på olika sätt beroende på vad studien ska undersöka. Generellt genomgår du först en läkarundersökning där vi tar bland annat blodprover. Om du blir godkänd för studien kommer du till oss för att få ditt läkemedel eller för att testa den medicintekniska produkten. Ibland kan vi behöva ta upprepade blodprover på dig. Ibland behöver du samla urin.

Mellan provtagningarna kan du till exempel läsa, titta på TV/film eller spela spel. Ibland behöver du komma tillbaka flera dagar för upprepad blodprovstagning. Ibland behöver du övernatta hos oss. När studien är avslutad genomgår du vanligtvis en upprepad läkarundersökning.

Vem kan bli forskningsperson?

I en klinisk studie deltar vanligtvis så kallade frivilliga friska forskningspersoner eller patienter som redan är i någon form av behandling.

Du kan anmäla intresse för att delta som frisk frivillig forskningsperson. Kravet för att få delta är att du är frisk och inte äter några mediciner regelbundet (ibland är p-piller undantaget), har fyllt 18 år och talar och förstår svenska. Vi har ett dataregister över personer som är intresserade av att delta. I registret för vi in namn, personnummer, adress, telefonnummer, om du använder nikotin samt om du är allergisk mot något.

Vi kontaktar sedan personer ur registret som stämmer in på de kriterier som gäller för prövningen (till exempel kön, ålder, användare av nikotin/ej användare av nikotin).

Anmäl dig som frisk forskningsperson

Om du är fullt frisk och vill delta i en klinisk studie som frisk forskningsperson kan du anmäla ditt intresse till oss.

Anmäl dig till klinisk studie

I en studie där patienter deltar som forskningspersoner blir patienterna ofta tillfrågade via sin behandlande doktor eller genom annonsering. Kravet för att kunna delta varierar då från studie till studie och beror på vilken patientgrupp som vi önskar undersöka i studien

Rättigheter

Innan du deltar som forskningsperson i en studie ska du ha blivit noga informerad om studiens syfte och metod samt vilka eventuella risker eller biverkningar som finns. Informationen ska ges både muntligt och skriftligt och du måste meddela ditt samtycke skriftligt.

Som forskningsperson kan du alltid hoppa av studien, även efter påskrift och under hela projektets gång. Du behöver inte uppge något särskilt skäl.

Skyldigheter

För att kunna utvärdera resultatet av en klinisk studie är det viktigt att alla som deltar följer instruktioner och kommer på samtliga besök. Ofta finns även restriktioner för till exempel alkohol när du deltar i en studie.

Det är viktigt att du berättar för personalen om du skulle bli sjuk eller behöver någon annan medicinering.