Anmäl dig till klinisk studie

Här kan du som är frisk och minst 18 år gammal anmäla ditt intresse att delta i en klinisk studie.

Vad kommer vi registrera?

De personuppgifter som lämnas i denna intresseanmälan kommer att sparas i en databas för att samla kontaktuppgifter och basal hälsoinformation om personer som är intresserade att delta i kliniska studier. I det här sammanhanget omfattar personuppgifter ditt namn, dina kontaktuppgifter, information om du är rökare eller snusare samt information om eventuella allergier. Behandlingen av dina personuppgifter sker efter att du gett ditt samtycke till att dina personuppgifter får lov att behandlas av Region Skåne, ditt samtycke utgör regionens rättsliga grund för att få behandla dina personuppgifter.

Din personuppgifter kommer att lagras under tre år. Dina personuppgifter kommer efter lagringsperioden att gallras med stöd av arkivlagen (1990:782) och Region Skåne regelverk för arkivändamål.

Information om dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall Region Skåne behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Skåne behandlar om dig.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Region Skåne utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att Region Skåne inte får göra något med dina personuppgifter mer än fortsätta lagra dem.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Region Skåne i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket. För att återkalla ditt samtycke, kontakta: Klinisk prövningsenhet E-post: clinicaltrialunit@skane.se.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Datainspektion/Integritetsskyddsmyndigheten

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Region Skåne (organisationsnummer: 232100-0255) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen. Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Kontaktuppgifter: Växel: 044-309 30 00, Fax: 044-309 32 98, E-post: region@skane.se

Region Skåne har ett dataskyddsombud. Postadress: Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad, E-post: region@skane.se

Lämna ditt samtycke till registreringen genom att göra intresseanmälan här

”Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar sparas i en databas för att samla kontaktuppgifter och basal hälsoinformation om personer som är intresserade att delta i kliniska studier”