knapp till Om CSD syd
knapp Arbetsområden
Knapp till RaraSwed kvalitetsregister

Kunskapsstyrning

Bild med texten Våra erfarenheter är viktiga

Målet med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården är att alla ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Bästa möjliga kunskap ska finnas i varje patientmöte. Kunskapsstyrningen i Södra sjukvårdsregionen fokuserar på samspelet mellan kunskapsstöd och stöd i uppföljning för att främja evidensbaserad hälso- och sjukvårdsutveckling.

Mål:
CSD Syd ska aktivt bidra i lokalt, regionalt och nationellt arbete med kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården.

CSD Syd ska i dialog med berörda aktörer:

 1. Stödja kunskapsstyrningsmodellen och RPO Sällsynta diagnoser.
Regionalt programområde RPO

Det finns 27 regionala programområden (RPO) i Södra sjukvårdsregionen. Ett av dessa är RPO, sällsynta sjukdomar.
Dessa programområden finns även på nationell nivå, nationella programområden (NPO).

RPO:s huvudsakliga uppgift är att i samarbete med de regionala strukturerna:

 • genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
 • initiera frågor för nationell samverkan
 • skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag
  och beslutsstöd
 • bistå regionala strukturer med att ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att den ska nå ut till patientmötet
 • stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
 • integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
 • samverka med regional registercentrumorganisation
 • utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag

 

Läs mer om Södra sjukvårdsregionens programområden

 

 

Mer om Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader gör att två personer med samma sjukdomstillstånd till exempel riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Hälso- och sjukvården arbetar på olika sätt för att utjämna dessa skillnader. 

Kunskapsstyrning är ett av flera verktyg som används för att göra en bra vård ännu bättre. Enkelt uttryckt är målet med kunskapsstyrning att alltid använda bästa tillgängliga kunskap.

Mer om kunskapsstyrning finns på SKR ( Sveriges kommuner och regioner)