Medicinska kontroller och andra arbetsmiljöaspekter i skolläkares arbete

Kursens syfte är att ge skolläkarna tillräcklig kunskap om exponering i olika arbetsmiljöer för att bl.a. kunna genomföra tillämpliga medicinska kontroller av gymnasieelever på vissa yrkesprogram.

Olika arbetsmiljöaspekter berör eleverna inte bara under själva utbildningen men även på PRAO eller APL (praktik) och vid medicinsk studie- och yrkesvägledning. Kursen ämnar belysa skolläkarens roll i detta sammanhang.

I innehållet kommer det att ingå beskrivning av exponering inom olika arbetsmiljöer som t.ex. bygg, el, frisör/fransstylist/nagelterapeut, omvårdnad, billackering, svetsning osv. med exponeringar för bl.a. damm, härdplaster och vibrationer. Det ingår även medicinsk studie- och yrkesvägledning och spirometritolkning i programmet.

Kursen genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket. Det kommer tas upp gällande lagstiftning och tolkning av Medicinska kontroller i arbetslivet och krav för tjänstbarhetsintyg.

Det kommer att ingå utförande och bedömning av Medicinska kontroller avseende

  • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter (kallades tidigare härdplaster i detta sammanhang).

Det kommer tas upp andra relevanta Medicinska kontroller såsom:

  • Arbete med fibrosframkallande damm (kvarts, asbest, syntetiska oorganiska fibrer)
  • Arbete med vibrationsexponering
  • Bly och kadmium
  • Nattarbete
  • Fysiskt påfrestande arbete (klättring med stor nivåskillnad).

Vi kommer ta upp andra aspekter som elever kan beröras av, utan att de omfattas av kraven i Medicinska kontroller, så som bullerexponering, andra kemiska arbetsmiljörisker och vikten av användning av skyddsutrustning samt minderårigas arbetsmiljö.

 

Examination, intyg: Kursen avslutas med examination. Examination sker i form av att kursdeltagarna får fall där de ska avgöra om tjänstbarhetsintyg ska utfärdas eller inte. Kursdeltagarna ska kunna skriva ett fullständigt tjänstbarhetsintyg. Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.

Datum: måndag 16 maj 2022 till onsdag 18 maj 2022 (lunch till lunch).

Plats: Medicon Village, Lund. Kurslokalen är anpassad till rådande pandemiläge vid kurstillfället.

Kostnad: 4300 SEK
I kursavgiften ingår, förutom kurs och kursmaterial, lunch x 3, förmiddags- och eftermiddagsfika alla dagar och gemensam kursmiddag den 17 maj.

Målgrupp: Skolläkare, ST-läkare i skolhälsovård
Kursen uppfyller delar av C-delmålen 8, 11 och 13 i 2015 års föreskrift om ST-utbildning inom Skolhälsovård.

Anmälan: Bindande anmälan senast 15 april 2022 via nedanstående länk. Platsantalet begränsat till 20 deltagare.

Vid frågor kontakta:
dijana.popovic@skane.se