Södra sjukvårdsregionen

Södra regionvårdsnämnden, juni 2020

Datum/tid:

2020-06-05

Plats:

Blekinge – Port Hotel, Karlshamn.

Föredragningslista och handlingar

1. Föregående protokoll


2. Val av justeringsperson


3. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (pdf)


4. Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård, NHV (pdf)


5. Nominering till Ineras regionala beredningsgrupp (pdf)


6. Övergripande lägesrapport
Margareta Albinsson


7. Slutrapport onkologisk vård (pdf)
Jessica Wihl, via video.


8. Slutrapport luftburna transporter (pdf)
Görel Nergelius


9. Information om nationell högspecialiserad vård
Sven Oredsson


10. Information om nytt regionavtal
Sven Oredsson


11. ”Cancersjuksköterska i primärvården”
Didrik von Porat, Peter Ekolind, Patient- och närståenderådet


12. Vård i Rörelse (pdf)
Sven Oredsson


13. Blekinge informerar


14. Övriga frågor och övrig information


15. Anmälningsärenden