Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, oktober 2014

Datum/tid sammanträde:
2014-10-09 kl 13.00-16.30.

Plats:
Kronoberg – Kosta Boda Art Hotel, Kosta.


 

2014-10-10: Seminarium ”Cancer; Jämställdhet – Nivåstrukturering – Tidig diagnostik”
Program

Vad skiljer sig mellan diagnoser och sjukhus
Bildspel Mef Nilbert
Stefan Rydén

Hur har det gått med de nationella uppdragen och vad behöver vi arbeta med regionalt
Mef Nilbert (regionalt)
Bildspel Stefan Rydén (nationellt)

Uppdatering Diagnostiskt centrum
Bildspel Stefan Rydén

Arbetet med alarmsymtom
Bildspel Anna Friberg

Projektet ”röda telefonen” för blåscancer
Bildspel Hanna Åberg och Fredrik Liedberg

1 Justering


2 Information om avtalsprocessen


3 Kvalitetsgranskning klassifikationer – återrapportering


4 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV
Sofia Wallström, TLV


5 Centrum för sällsynta diagnoser


6 Aktuell information från Landstinget Kronoberg


7 Mätbara mål för organ- och vävnadsdonationsverksamheten


8 Nominering av ordinarie ledamot och ersättare i Rikssjukvårdsnämnden – perioden 2015-2018


9 Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer


10 Regionalt cancercentrum syd – cancerplan
Regional cancerplan 2015-2018


11 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)
 
1 Minnesanteckningar från regionalt verksamhetschefsmöte
Rehabiliteringsmedicin 2014-04-25

2 Verksamhetsberättelse 2013 Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, SUS

3 Regionalt forskningsstöd år 2015 avseende projekt med inriktning ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”

4 Regional medicinsk resursgrupp – Allmänmedicin
Minnesanteckningar 2014-04-23 och 2014-09-10


12 Övrigt

Föredragningslista 2014-10-09
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2014-10-09
(pdf för utskrift, 62 sidor)