Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, oktober 2018

Datum/tid sammanträde:
2018-10-04 kl 13.00-16.00

Plats:
Skåne – Rådhus Skåne, Kristianstad.


1 Justering


2 Ambulanshelikopter – något för Södra sjukvårdsregionen?
Gunnar Blomquist, Svensk Luftambulans


3 Högisoleringsenhet


4 Samarbete för bättre vård
• Lägesrapport
• Delprojekt Esofagus/ventrikel
• HR – villkor vid utlåning av personal
Information
• HR kompetensförsörjning – skopiutbildning, behov i regionen
Information


5 Nationell och regional kunskapsstyrning
Lägesrapport


6 Avtalsförhandlingar
Lägesrapport


7 Aktuell information från Landstinget Blekinge


8 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala programområden
Barns och ungdomars hälsa 2018-05-15
Hjärt- och kärlsjukdomar 2018-09-20
Psykisk hälsa 2018-09-12
Tandvård, minnesanteckningar 2018-08-13

2 Uppstartsmöte för resurscentrum i Södra sjukvårdsregionen


9 Övrigt

Föredragningslista 2018-10-04
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista 2018-10-04
(pdf för utskrift, 15 sidor)