Södra Regionvårdsnämnden

Nämndens arbete

Södra regionvårdsnämnden är en från regionerna i Södra sjukvårdsregionen fristående nämnd. Ledamöterna utses dock av de fyra regionerna där Blekinge, Halland och Kronoberg utser vardera två ledamöter och två ersättare medan Region Skåne utser sex ledamöter och sex ersättare. Totalt omfattar alltså nämnden 12 ledamöter och 12 ersättare. 

Södra regionvårdsnämndens presidium består nämndens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt två ytterligare ledamöter. Presidiet har fem ledamöter, en från vardera Blekinge, Halland och Kronoberg samt två från Skåne.

Södra regionvårdsnämndens kansli är ett från de fyra regionerna fristående kansli. Kansliets direktör är direkt underställd nämndens ordförande. Kansliets ekonomi- och personalhantering sker genom Region Skåne.

Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor bereder de frågor som ska beslutas av nämnden samt hanterar i övrigt frågor av gemensam karaktär. Ledningsgruppen består av hälso- och sjukvårdsledningarna för de fyra regionerna, företrädare för universitetssjukhusen i Lund och Malmö samt chefsekonomen och direktören vid nämndens kansli där den sistnämnde är ordförande i gruppen.

Regionala medicinska kunskapsgrupper och Solidariskt finansierade verksamheter får sina uppdrag från Södra regionvårdsnämnden.

Övriga grupperingar som t ex Avtalsgruppen arbetar direkt mot ledningsgruppen.