Rapportering till SIR

Kvalitetsindikatorer har tagit fram för att kunna mäta och följa upp donationsprocessen inom hälso- och sjukvården. Indikatorerna syftar till att stödja arbetet för en ökad organdonation och riktar sig främst till vårdgivare och verksamhetschefer ansvariga för organdonation.

Utfallet av de indikatorerna ligger till grund för ett kvalitetssäkrat och kontinuerligt utvecklingsarbete på lokal och regional nivå. En systematisk uppföljning görs också på nationell nivå i syfte att verka mot en jämlik vård.

Avlidna

Donationsansvariga registrerar alla dödsfall på intensivvårdsavdelningar i PASIVA. Data rapporteras varje månad, samlas in av Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) och presenteras på SIR:s utdataportal http://portal.icuregswe.org Både registrering och rapporter granskas av donationsansvariga läkare (DAL) och donationsansvariga sjuksköterskor (DAS), kontinuerligt varje månad.

Praktiska frågor om registreringen besvaras via e-post till SIR: organdonation@icuregswe.org

Svenska IntensivvårdsRegistret – registering av avlidna på IVA

Strukturindikatorer

1. Donationsansvarig läkare och sjuksköterska
Indikatorn beskriver förekomst av DAL och DAS med skriftligt uppdrag på lokal och regional nivå och uppfyllelse av den särskilda kompetens som krävs för DAL/DAS och regional DAL/DAS.

2. Skriftliga instruktioner
Indikatorn avser dokumentera förekomst av skriftliga instruktioner för de olika stegen i en donationsprocess. Dessa utgör grunden för ett korrekt omhändertagande av en möjlig till faktisk donator genom hela donationsprocessen.

3. Utbildning om donationsprocessen
Personalens kompetens om donation är av stor vikt för en välfungerande donationsverksamhet. Denna säkerställas genom att all personal som kommer i kontakt med organdonation erhåller adekvat utbildning och kompetens. Utbildningar kan erbjudas lokalt, regionalt och nationellt enligt utbildningstrappan.

Processindikatorer

4. Uppmärksammade möjliga donatorer
Uppmärksammande av möjliga donatorer är den mest kritiska punkten i hela donationsprocessen och det är därför viktig att följa upp eventuellt förbisedda möjliga donatorer.

5.Kontakt med transplantationskoordinator
Indikatorn avser visa i vilken omfattning transplantationskoordinator kontaktas vid avliden möjlig donator.

6.Orsak till utebliven donation
Att identifiera orsak till utebliven donation hos uppmärksammad avliden möjlig donator. En uppföljning av orsakerna till utebliven donation kan leda till att faktorer identifieras som kan åtgärdas för att kunna omhänderta fler möjliga donatorer.

Resultatindikator

7. Aktuella organdonatorer
Indikatorn visar antal donatorer inom en region och används vid jämförelse mellan regioner, nationellt och internationellt.