Vilka vävnader tillvaratas?

Vävnad från hjärta och kärl

I Sverige föds cirka 800 barn med medfött hjärtfel varje år. En del hjärtfel är så komplicerade att de inte går att laga utan tillgång till reservdelar. Genom att donera vävnader för transplantationsändamål kan du hjälpa de här barnen att få ett mycket bra liv. Även vuxna patienter med fel på hjärtklaffar kan få en donerad hjärtklaff implanterad. Både klaffen från stora kroppspulsådern och lungpulsådern kan användas. Förutom hjärtklaffar kan också kärlvävnad (patchar) från lungpulsådern användas till olika rekonstruktioner.

Vävnadsbanken tar emot hjärtvävnad från hela Skandinavien. Hjärtklaffar och patchar finns i flera storlekar för att kunna passa så många olika patienter som möjligt.

Ögonvävnad

Mellan 600 och 700 hornhinnetransplantationer görs varje år i Sverige men behovet är större och det råder brist på hornhinnor. Sjukdomar eller skador i hornhinnan kan orsaka betydande synnedsättning och smärtor.

Ögonvitan (sklera) används vid skelningsoperationer eller för att förstärka patientens egen ögonvita.

Senor

Senor behövs inom ortopedin för att reparera skadade korsband och ligament så att funktionen återställs. Det är ofta unga aktiva personer som får denna typ av transplantation.

På Vävnadsbanken i Lund tillvaratas ett 60-tal senor varje år.

Hörselben

Sjukdomar i mellanörat som orsakar hörselnedsättning eller dövhet kan i visa fall åtgärdas genom att transplanera hörselben. De flesta patienter återfår en social hörsel, det vill säga möjlighet att delta i samtal, efter en sådan transplantation. Hörselben som kan användas är hammare och städ.

Hud

Patienter med livshotande brännskador kan räddas genom hudtransplantation. Huden fungerar som ett temporärt biologiskt förband som påskyndar läkningsprocessen och hjälper patienten att överleva.

Den tillvaratagna huden kylförvaras i steril glycerol innan den skickas till Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala för vidare bearbetning.

Höftkulor

Inför en höftledsoperation får patienten frågan om benvävnad som tas bort vid operationen kan doneras. Sådan benvävnad från höftkulor kan behövas inom ortopedin för att reparera bendefekter som kan uppkomma i samband med att en protes lossnar i en höftled. Den donerade benvävnaden förvaras fryst i – 80°C fram till användandet. 

Autologa skallben

Patienter som drabbats av trauma mot huvudet kan ibland behöva opereras på neurokirurgins operationsavdelning. Under hjärnans läkningsprocess efter operationen måste ibland en bit av skallbenet temporärt avlägsnas. Under tiden förvaras skallbenet sterilt i -80°C på Vävnadsbanken i väntan på återtransplantation.

Autologa serumdroppar

Från patientens blod utvinns serum som man kan bereda ögondroppar från. Dropparna används för behandling av patienter som drabbats av torra hornhinnor vid till exempel Sjögrens syndrom.