Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – pågående

När ett delprojekt startar utser varje region företrädare från berörd verksamhet. Lokal kunskap och förankring är viktigt för att hitta långsiktiga och hållbara samarbeten. Projektgruppen tar fram ett förslag på åtgärder till Södra regionvårdsnämnden, SRVN, där beslut tas om att rekommendera huvudmännen att följa intentionerna i förslaget.

12. Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
Nuläge kartlades via besök i verksamheterna hösten 2018. Delrapport till samordningsgruppen feb 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden maj/okt 2019.
Uppdrag
13. Ablationer mot hjärtrytmrubbningar
Delprojektet undersöker hur man kan samarbeta mellan Skånes universitetssjukhus Lund och Blekingesjukhuset Karlskrona när det gäller volymer, fördelning, kvalitet, kompetensförsörjning, kliniska studier och forskning. Delrapport till samordningsgruppen feb 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden maj 2019.
Uppdrag
14. Spinal rehabilitering
Målet är att tydliggöra och optimera processer för patienter med spinala skador och möjliggöra vård närmare hemorten tidigare i processen.
För beslut i Södra regionvårdsnämnden nov 2019.
Uppdrag
15. Endokrin halskirurgi
Nio enheter utför thyroideakirurgi. Antalet enheter är för många, sett till volymerna, dessutom finns brist på operationssalar, speciellt på Sus. Målet är att efter kartläggning av området föreslå åtgärder för att säkra en god och jämlik vård. Delrapport mars 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
16. Inflammatoriska tarmsjukdomar
Mål att ta fram ett detaljerat förslag för IBD-vård (inflammatorisk tarmsjukdom) och hur IBD-kirurgin ska arbetsfördelas i Södra sjukvårdsregionen. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
17. Rutinmässig testning för defekt mismatch-reparations proteiner på tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer
Målet är att, i samverkan med RCC, ta fram gemensamma riktlinjer för rutinmässig testning av defekt mismatch-reparations proteiner (dMMR), för att skapa förutsättningar för att rätt behandling ges till berörda patienter och att kunna erbjuda friska släktingar genetisk analys när det efterfrågas. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
18. Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer
Målet är att skapa arbetssätt och rutiner för uppföljning av patienter med ökad risk för cancersjukdom, så att släktingar kan få genetisk vägledning och analys samt att patienter och släktingar kan få kontroller och/eller förebyggande operationer för att tidigt upptäcka eller förhindra cancersjukdom. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
19. Kärlkirurgi
Målet är att skapa en stabil tillgång till kärlkirurgi jourtid i Södra sjukvårdsregionen samt att undersöka möjligheter till utveckling och effektivisering genom arbetsfördelning. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
20. Parkinsons sjukdom, djup hjärnstimulering (DBS)
Genom en god arbetsfördelning mellan universitetssjukhus och lokala sjukhus skapas förutsättningar för långtidsuppföljning av DBS-patienter på lokala sjukhus. Det förbättrar tillgängligheten för patienterna och förutsättningarna för god vård av svåra neurologiska sjukdomar. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden nov 2019.
Uppdrag
21. Blodsamverkan
Delprojektet ska ge förslag på samarbetsformer och konkreta aktiviteter för att säkerställa en trygg blodförsörjning på alla sjukhus i Södra sjukvårdsregionen, med målet att minimera situationer med blodbrist och optimera resursutnyttjandet vid blodverksamheterna. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden nov 2019.
Uppdrag