Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – under införande/ uppföljning

När Södra regionvårdsnämnden, SRVN, beslutat att rekommendera huvudmännen att följa ett delprojekts förslag måste respektive huvudman därefter ta ett beslut att införa förslaget. Uppföljning görs i chefsamråd eller ledningsgrupp.

1. AT/ST-utbildning
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– Pilot för gemensam handledarkurs 2018.
– Gemensam fortbildning för studierektorer infört under 2018.
Uppdrag
Beslut 2017-10-04 
Uppföljning 2018-11-23
Presentation AT/ST-utbildning – status januari 2019 (ppt)
Kontaktinfo arbetsgrupp AT/ST
2. HTA, Health Technology Assessment

Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– HTA Syd, gemensam samverkansfunktion för Södra sjukvårdsregionen införd.
Uppdrag 
Beslut SRVN 2017-10-04 
Rapport 2018-05-29 
Beslut Samverkansgrupp HTA Syd 2019-05-03 
Kontaktinfo Samverkansgrupp HTA Syd

3. Kirurgi för benign sjukdom i njurarna

Resultat:
– I ökad utsträckning behandlas patienter från norra Skåne i Växjö.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden maj 2019. 
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-04-23 
Uppföljning 2019-04-01

4. Ortopedi – axelkirurgi

Resultat:
– Rekommendation att inte operera okomplicerade nyckelbensfrakturer.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden maj 2019.
Uppdrag 
Beslut SRVN 2017-11-30
HTA-analys: Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet 2017-12-20

5. Ortopedi – ryggkirurgi

Resultat: 
– Ökad tillgänglighet och stärkt kompetensutveckling genom att läkare från Blekinge, Halland och Kronoberg utbildas och tjänstgör i Skåne, för att förbättra och förstärka ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden maj 2019.
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-04-23 
Presentation ryggkirurgi – status januari 2019 (ppt) 
Uppföljning 2019-03-20

6. Ortopedi – bäckenbottenkirurgi efter trauma

Resultat:
– All bäckenbottenkirurgi efter trauma utförs på Sus.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden maj 2019.
Uppdrag 
Beslut SRVN 2017-11-30 
Uppföljning 2019-03-20

7. Stroke

Resultat:
– En modell med tidskritiska variabler för optimal hantering av strokepatienter har tagits fram tillsammans med Malmö universitet. Simuleringsmodellen ska utvecklas och valideras.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden nov 2019.
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-12-06
Presentation stroke – status mars 2019 (ppt)

8. Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar

Arbetsgrupp för kolorektala sjukdomar permanentad. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag 
Beslut SRVN 2018-06-07
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – kolorektala sjukdomar

9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel

Resultat:
– Permanentad arbetsgrupp för benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus och ventrikel. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag 
Beslut SRVN 2018-12-06 
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – esofagus och ventrikel

10. Kompetensutveckling inom medicinsk teknik

Resultat:
– Utbildningsinsatser planeras att samordnas inom befintliga nätverk.
Uppdrag 
Beslut SRVN 2017-11-30

11. Skopi-utredning

Resultat: 
– Analys av behov av skopier i Södra sjukvårdsregionen.
– Gemensam utbildning av skopister (sjuksköterskor) planeras med Blekinge Tekniska högskola, BTH, från våren 2020.
Uppdrag 
Beslut SRVN 2018-06-07