Södra sjukvårdsregionen

Skriva tillgängliga mötesanteckningar

I september 2020 började Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla fullt ut. Lagen innebär kort att material som offentlig sektor publicerar på webben ska vara tillgängligt även för personer med funktionsnedsättningar.

Mycket av det som är bristande tillgänglighet är egentligen lätt att åtgärda – det handlar om att göra rätt från början, redan i Word.

Så skriver du tillgängliga mötesanteckningar – gör rätt från början! (pdf)

Mall för mötesanteckningar chefsamråd (dotx)
Mall för mötesanteckningar Regionalt primärvårdsråd (dotx)
Mall för mötesanteckningar RAG (dotx)
Mall för mötesanteckningar RPO (dotx)
Mall för mötesanteckningar RSG (dotx)

Om du har frågor om hur du ska använda mallen eller har frågor om tillgänglighet, kontakta anna.p.petersson@skane.se.

Korrekt namn på mötesgrupper

Här är rätt namn på mötesgrupper:

Chefsamråd anestesi och IVA
Chefsamråd barnsjukvård inkl neonatologi
Chefsamråd gynekologi och obstetrik
Chefsamråd hjärtsjukvård inkl kardiologi och thoraxkirurgi
Chefsamråd hudsjukdomar
Chefsamråd infektionssjukvård
Chefsamråd internmedicin
Chefsamråd kirurgi
Chefsamråd klinisk kemi
Chefsamråd njurmedicin inkl njurtransplantation
Chefsamråd ortopedi
Chefsamråd radiologi
Chefsamråd reumatologi
Chefsamråd urologi
Chefsamråd öron, näsa, hals

RAG adhd
RAG organdonation
RAG trauma

Regionalt primärvårdsråd

RPO akut vård
RPO barn och ungdomars hälsa
RPO cancersjukdomar
RPO endokrina sjukdomar
RPO hjärt- och kärlsjukdomar
RPO hud- och könssjukdomar
RPO kvinnosjukdomar och förlossning
RPO levnadsvanor
RPO lung- och allergisjukdomar
RPO mag- och tarmsjukdomar
RPO medicinsk diagnostik
RPO nervsystemets sjukdomar
RPO njur- och urinvägssjukdomar
RPO palliativ vård
RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation
RPO psykisk hälsa
RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
RPO reumatiska sjukdomar
RPO rörelseorganens sjukdomar
RPO sällsynta sjukdomar
RPO tandvård
RPO äldres hälsa och palliativ vård
RPO ögonsjukdomar
RPO öron-, näs- och halssjukdomar

RSG forskning och life science
RSG kvalitetsregister
RSG läkemedel
RSG medicinteknik
RSG patientsäkerhet
RSG strukturerad vårdinformation
RSG stöd för utveckling
RSG uppföljning och analys