Södra sjukvårdsregionen

Tre nya vårdförlopp godkända

Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har nu godkänts av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter är det regionerna som beslutar om hur införandet ska gå till. Vårdförloppen är: kritisk benischemi, KOL och schizofreni förstagångsinsjuknade.

Detta innebär att nu finns sammanlagt sex vårdförlopp godkända. I våras godkändes höftledsartros-primärvård, reumatoid artrit samt stroke och TIA. Takten för införandet kan se olika ut i regionerna, delvis beroende på situationen med covid-19.

– Vårdförloppen innebär att vi får ett kliniskt kvalitetssäkrat kunskapsunderlag och en tydlig process i vård och omsorg. Vi vet att vården kan se olika ut i regioner och inom olika verksamheter. Nu blir det enklare att göra rätt och det skapar en trygghet hos både patient och personal, säger Mats Bojestig, ordförande för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård.

Satsningen fortsätter

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tas fram enligt en överenskommelse med regeringen och syftar till att öka jämlikhet, effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården och ge patienten en mer välorganiserad och helhetsorienterad process. Fler vårdförlopp är på gång. Under hösten kommer arbetet med 15 nya vårdförlopp att påbörjas. Under 2021 föreslås från regeringen en fortsatt satsning på 300 miljoner kronor med fokus på genomförande och uppföljning. För 2022 och 2023 beräknas 300 miljoner kronor för respektive år.

Vårdförloppen finns tillgängliga i regionernas gemensamma system för kunskapsstöd, NKK:
Vårdprogram och vårdförlopp (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Mer information om vårdförloppen finns på kunskapsstyrningens webbsida:
Godkända vårdförlopp (kunskapsstyrningvard.se)