Södra sjukvårdsregionen

Utvecklings- och forskningsarbete

Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet, UFo-anslag

Utvecklings- och forskningsanslag som administreras av Södra regionvårdsnämndens kansli. De av Södra regionvårdsnämnden avsatta medlen ska huvudsakligen användas för att dels stimulera till utvecklings- och forskningsarbete rent allmänt, dels ge möjligheter att utveckla, följa upp och/eller utvärdera vård och medicinska metoder liksom rutiner eller förebyggande verksamhet inom sjuk- och tandvården i Södra sjukvårdsregionen.

Endast anställda, inom av landstingen i Södra sjukvårdsregionen finansierade verksamheter, äger rätt att söka och erhålla utvecklings- och forskningsbidrag. Anställda inom t ex en privat vårdgivare med vårdavtal med något av landstingen i Södra sjukvårdsregionen kan således söka bidrag.

Inkomna bidragsansökningar granskas av Södra sjukvårdsregionens FoU-grupp som också tar fram förslag till prioritering. Efter beredning av Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor överlämnas förslaget till Södra regionvårdsnämnden för beslut. Den sökande meddelas därefter skriftligen om beslutet. För de som fått ett anslag beviljat upprättas ett kontrakt avseende villkoren.