Södra sjukvårdsregionen

Riktlinje för ersättning till arbetsgrupper

För att klargöra i vilka fall ersättning utgår från Södra sjukvårdsregionen har en sammanfattande riktlinje tagits fram. De nya rutinerna, som beslutats av Södra regionvårds­nämnden, ersätter tidigare beslut. Riktlinjen kommer att uppdateras i takt med att nya beslut fattas, exempelvis rörande ersättning till kommunrepresentanter.

Ledamöter i NPO, NAG, NSG, RPO, RAG, RSG*

För ledamöter anställda i Södra sjukvårdsregionen i NPO och NAG inom områden där Södra sjukvårdsregionen har ett värdskap (i nuläget: nervsystemets sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar och tandvård) utgår ersättning från Södra sjukvårdsregionen för resor och logi i anslutning till deltagande i möten utanför Södra sjukvårdsregionen.

För ledamöter i övriga nationella och sjukvårdsregionala grupper inom kunskapsstyrning är huvudregeln att respektive region ansvarar för ersättning avseende resor och logi. Detta inkluderar även deltagande i nationella arbetsgrupper som arbetar med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Detta grundar sig på den överenskommelse om kunskapsstyrning som samtliga huvudmän undertecknat 2017.

Patientrepresentanter

Patientrepresentanter från Södra sjukvårdsregionen som deltar i nationella eller sjukvårdsregionala arbetsgrupper, oavsett värdskap, ersätts av Södra sjukvårdsregionen enligt särskild nationell överenskommelse om patientmedverkan i kunskapsstyrning (skr.se).

Kommunrepresentanter till NAG för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Enligt särskilt beslut av SKS (nationella styrgruppen för kunskapsstyrning) utgår ersättning till kommunrepresentanter i NAG för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Det är värdregionen för NPO under vilket aktuell NAG ingår som betalar resor, eventuell logi samt 500 kr/tim i ersättning för arbetad tid (exklusive restid), dock max 4000 kr/dag för arbetad tid (mötesdag). Respektive kommun fakturerar Södra sjukvårdsregionens kansli.

Processtöd i NPO, NAG, NSG, RPO, RAG, RSG*

Södra sjukvårdsregionen ersätter processtöd i nationella grupper inom områden där Södra sjukvårdsregionen innehar värdskap. Södra sjukvårdsregionen ersätter även processtöd för sjukvårdsregionala grupper. Ersättning till processtöd avser såväl arbetstid som resor och eventuell logi.

Övrig ersättning i anslutning till möten för kunskapsstyrning, chefsamråd och andra arbetsgrupper inom Södra sjukvårdsregionen

Vid sjukvårdsregionala möten enligt ovan står Södra sjukvårdsregionen för ersättning för förtäring och lokalhyra. All bokning ska ske via Södra sjukvårdsregionens kansli (lena.neumann@skane.se). Vid bokning ange om möjligt namn på de som kallas till mötet.

Södra sjukvårdsregionen står även för ersättning för förtäring och lokalhyra för de nationella möten som ligger inom ramen för de NPO som Södra sjukvårdsregionen är värd för. Bokningar görs av respektive NPO.

Dessa riktlinjer ersätter tidigare rutiner där varje RPO årligen utan kvitto kunde rekvirera 100 tkr och ytterligare 50 tkr mot kvitto. Bakgrunden till ändrade rutiner är att med ökat antal grupper inom såväl kunskapsstyrning som andra områden blir användningen av våra gemensamma ekonomiska medel mer effektiv om ersättningen motsvarar de faktiska kostnaderna för respektive grupp/ledamot.

Beslut om ändrade ersättningsrutiner togs av Södra regionvårdsnämnden 2019-11-22.

 

* NPO = nationellt programområde
NAG = nationell arbetsgrupp
RPO = sjukvårdsregionalt programområde
RAG = sjukvårdsregional arbetsgrupp
NSG = nationell samverkansgrupp
RSG = sjukvårdsregional samverkansgrupp