Södra sjukvårdsregionen

Ersättning till deltagare i arbetsgrupper

Ledamöter i NPO, NAG, NSG, RPO, RAG, RSG*

För ledamöter anställda i Södra sjukvårdsregionen i NPO och NAG inom områden där Södra sjukvårdsregionen har ett värdskap (i nuläget: nervsystemets sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar och tandvård) utgår ersättning från Södra sjukvårdsregionen för resor och logi i anslutning till deltagande i möten utanför Södra sjukvårdsregionen.

För ledamöter i övriga nationella och sjukvårdsregionala grupper inom kunskapsstyrning är huvudregeln att respektive region ansvarar för ersättning avseende resor och logi. Detta inkluderar även deltagande i nationella arbetsgrupper som arbetar med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Detta grundar sig på den överenskommelse om kunskapsstyrning som samtliga huvudmän undertecknat 2017.

Patientrepresentanter

Patientrepresentanter från Södra sjukvårdsregionen som deltar i nationella eller sjukvårdsregionala arbetsgrupper, oavsett värdskap, ersätts av Södra sjukvårdsregionen enligt särskild nationell överenskommelse om patientmedverkan i kunskapsstyrning.
Patientmedverkan, kunskapsstyrningvard.se

Kommunrepresentanter i nationella eller sjukvårdsregionala arbetsgrupper

Enligt särskilt beslut av SKS (nationella styrgruppen för kunskapsstyrning) utgår ersättning till kommunrepresentanter i NAG för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Det är värdregionen för NPO under vilket aktuell NAG ingår som betalar resor, eventuell logi samt 500 kr/timme i ersättning för arbetad tid (exklusive restid), dock max 4000 kr/dag för arbetad tid (mötesdag). Respektive kommun fakturerar Södra sjukvårdsregionens kansli. Samma ersättning gäller även för representanter från kommuner i Södra sjukvårdsregionen som ingår i arbetsgrupper som inte är en del av kunskapsstyrningssystemet.

Processtöd i NPO, NAG, NSG, RPO, RAG, RSG*

Södra sjukvårdsregionen ersätter processtöd i nationella grupper inom områden där Södra sjukvårdsregionen innehar värdskap. Södra sjukvårdsregionen ersätter även processtöd för sjukvårdsregionala grupper. Ersättning till processtöd avser såväl arbetstid som resor och eventuell logi.

Övrig ersättning i anslutning till möten för kunskapsstyrning, chefsamråd och andra arbetsgrupper inom Södra sjukvårdsregionen

Vid sjukvårdsregionala möten enligt ovan står Södra sjukvårdsregionen för ersättning för förtäring och lokalhyra. All bokning ska ske via Södra sjukvårdsregionens kansli (lena.neumann@skane.se). Vid bokning ange om möjligt namn på de som kallas till mötet.

Södra sjukvårdsregionen står även för ersättning för förtäring och lokalhyra för de nationella möten som ligger inom ramen för de NPO som Södra sjukvårdsregionen är värd för. Bokningar görs av respektive NPO.

Processtöd för införande av vårdförlopp

Södra sjukvårdsregionen bidrar med 50 % av lönekostnad för processtöd som anställs i respektive region för att arbeta med införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Processtöden, som har sin grundanställning i respektive region, beräknas avsätta ca 80% av sin tid för det regionala uppdraget och ca 20 % för avstämningar och erfarenhetsutbyte på sjukvårdsregional och nationell nivå.