Södra sjukvårdsregionen

Chefsamråd

Syfte

Chefsamråden har till uppgift att stärka det operativa samarbetet i Södra sjukvårdsregionen för att uppnå och vidmakthålla en god och jämlik vård.

Uppdrag

Chefsamråden ansvarar för:
• Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård
• Arbeta för att optimera patient processerna avseende initiering, utredning,
behandling och uppföljning.
• Identifiera kompetensbehov på kort och lång sikt.
• Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten.
• Följa upp beslutade samarbeten.
• Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses.
• Samverka med övriga forum inom Södra sjukvårdsregionen såsom regionala programområden, Samarbete för bättre vård, andra chefsamråd med flera

Styrning

Ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen är ytterst ansvariga för chefsamråden. Ledningsgruppen utser en styrgrupp, bestående av förvaltnings-/sjukhuschefer, som leder arbetet med chefsamråden. Ordföranden i styrgruppen är direktören vid Södra regionvårdsnämndens kansli. Styrgruppen består av en ledamot vardera från Blekinge, Halland och Kronoberg och tre ledamöter från Skåne. Styrgruppen ansvarar för att ett årligt möte med samtliga ordförande i chefsamråden genomförs då föregående års verksamhet och kommande års planering presenteras av respektive chefsamråd.

Deltagare och ordförande i chefsamråden

Ledamöterna i chefsamråden tas fram och beslutas av styrgruppen. Samtliga huvudmän i Södra sjukvårdsregionen ska vara representerade i alla chefsamråd. Ordförande i chefsamråden beslutas av styrgruppen. Respektive huvudman ansvarar för alla kostnader för deltagande i chefsamråden.

Rapportering

Minnesanteckningar ska föras i chefsamråden och delges styrgruppen och Södra regionvårdsnämndens kansli. Ordförande i respektive chefsamråd ansvarar för ev. administrativt stöd.

Beslut om chefsamråd

Styrgruppen beslutar om vilka chefsamråd som ska verka inom Södra sjukvårdsregionen. Styrgruppen ansvarar också för att arbetsgrupper/nätverk relaterade till chefsamråden, beslutade av Södra regionvårdsnämnden eller av Ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen, startas och följs upp enligt beslut.