Södra sjukvårdsregionen

Kunskapsstyrning

Sveriges regioner i samverkan har sedan 2018 skapat ett nytt nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte, så att vi får en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. De sex olika sjukvårdsregionerna har även tilldelats ett värdskap för olika nationella programområden. Södra sjukvårdsregionen har värdskap för Nervsystemets sjukdomar, Njur- och urinvägssjukdomar, Tandvård och från 1 januari 2021 nationella primärvårdsrådet. Att vara värd för ett nationellt programområde innebär att man tar ”extra väl hand om området”, t ex genom att ombesörja att man har ett processtöd som hjälper till med arbetet.

Bakgrund

Under 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Idag finns sammantaget 26 nationella programområden, NPO. Dessa möts upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden, RPO, och lokala programområden, LPO, eller motsvarande för respektive region.

NPO – nationella programområden

Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion, med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området. Södra sjukvårdsregionen är värdregion för nervsystemets sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar samt tandvård.

Dessutom bildas ett antal nationella samverkansgrupper, NSG, för generella uppdrag som rör metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel, patientsäkerhet, forskning och strukturerad vårdinformation.

Södra sjukvårdsregionens representanter: 
• Akut vård, Daniel Janson, Skåne
• Barn och ungdomars hälsa, Christina Clementson-Kockum, Skåne
• Cancersjukdomar, Björn Olsson, Blekinge
• Endokrina sjukdomar, Maria Thunander, Kronoberg
• Hjärt- och kärlsjukdomar, Fredrik Scherstén, Skåne
• Hud- och könssjukdomar, Åke Svensson, Skåne
• Infektionssjukdomar, Anna Jerkeman, Skåne
• Kvinnosjukdomar och förlossning, Pia Teleman, Skåne
• Levnadsvanearbete, Malin Skogström, Skåne
• Lung- och allergisjukdomar, Kerstin Romberg, Skåne
• Mag- och tarmsjukdomar, Jan Lillienau, Skåne
• Medicinsk diagnostik, David Gisselsson-Nord, Skåne
• Nervsystemets sjukdomar, Jesper Petersson, Skåne
• Njur- och urinvägssjukdomar, Anders Christensson, Skåne
• Psykisk hälsa, Elisabeth Aller, Blekinge
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Fredrik Johansson, Halland
• Reumatiska sjukdomar, Jon Einarsson, Skåne
• Rörelseorganens sjukdomar, Magnus Eneroth, Skåne
• Sällsynta sjukdomar, Marie Stenmark Askmalm, Skåne
• Tandvård, Gunnel Håkansson, Kronoberg/Halland
• Äldres hälsa, Anne Ekdahl, Skåne
• Ögonsjukdomar, Sten Kjellström, Skåne
• Öron-, näsa- och halssjukdomar, Lennart Greiff, Skåne
• Nationellt primärvårdsråd, Sten Tyrberg, Skåne

RPO – sjukvårdsregionala programområden

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden, RPO, ett för varje nationellt programområde. I Södra sjukvårdsregionen fanns tidigare regionala medicinska kunskapsgrupper som bytt namn till regionala programområden. Inom några områden kommer nya RPO bildas.

Varje RPO består av 1-2 ledamöter från varje region i Södra sjukvårdsregionen som består av Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. En RPO ledamot sitter med i det nationella programområdet för respektive medicinskt område.

De sjukvårdsregionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera och arbeta med nationella och sjukvårdsregionala frågor. RPO tar emot och samordnar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO.

Mer om uppdrag och kontaktuppgifter finns på sidan Regionala programområden

LPO – lokala (regionala) programområden

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet skapas en matchande sakkunnigorganisation i respektive region, på lokal nivå; lokala programområden, LPO.

Styrgrupp för kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen

Ordförande
Christer Lindbladh, sjukvårdsregional samordnare Södra regionvårdsnämndens kansli

Region Blekinge
Håkan Friberg

Region Halland
Jeanette Törnkvist

Region Kronoberg
Stephan Quittenbaum

Region Skåne
Jesper Petersson