Södra sjukvårdsregionen

Kunskapsstyrning

Det nationella kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte, så att vi får en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

De sex sjukvårdsregionerna är värdar för olika nationella programområden. Södra sjukvårdsregionen har värdskap för NPO nervsystemets sjukdomar, NPO njur- och urinvägssjukdomar, NPO tandvård och Nationellt primärvårdsråd (NPR). Värdskapet innebär att sjukvårdsregionen erbjuder olika former av stöd, exempelvis processledare och stöd för HTA, hälsoekonomi samt kommunikation.

Bakgrund

Under 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Idag finns sammantaget 26 nationella programområden, NPO. Dessa möts upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden, RPO, och lokala programområden, LPO, eller motsvarande för respektive region.

Bildspel kunskapsstyrning (ppt)

NPO – nationella programområden

Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion, med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela sjukvårdsregionen inom det specifika området.

Dessutom finns ett antal nationella samverkansgrupper, NSG, för generella uppdrag som rör stöd för utveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel och medicinteknik, patientsäkerhet, forskning och life science, metoder för kunskapsstöd samt strukturerad vårdinformation.

RPO – sjukvårdsregionala programområden

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden, RPO, ett för varje nationellt programområde.

Inom Södra sjukvårdsregionen består varje RPO består av 1-2 ledamöter från varje region; i Södra sjukvårdsregionen som består av Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. En RPO-ledamot sitter med i det nationella programområdet för respektive medicinskt område.

De sjukvårdsregionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera och arbeta med nationella och sjukvårdsregionala frågor. RPO är också en länk för nationella kunskapsstöd, som sprider dem vidare till alla regioner genom de lokala programområdena, LPO.

Mer om uppdrag och kontaktuppgifter finns på sidan Regionala programområden

LPO – lokala (regionala) programområden

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet skapas en matchande sakkunnigorganisation i respektive region, på lokal nivå; lokala programområden, LPO.

Region Blekinge
Ingen lokal information ännu.

Region Halland
Kunskapsstyrning (vardgivare.regionhalland.se)

Region Kronoberg
Medicinska kommittén och läkemedelskommittén (kronoberg.se)

Region Skåne
Kunskapsstyrning (vardgivare.skane.se)

Styrgrupp för kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen (SKS-R)

Styrgruppen leder arbetet med att bygga upp och samordna den sjukvårdsregionala organisationen.

Ordförande
Christer Lindbladh, ledamot i nationell beredningsgrupp för kunskapsstyrning, Södra sjukvårdsregionens kansli

Region Blekinge
Gunilla Månsson

Region Halland
Jeanette Törnkvist

Region Kronoberg
Olle Bergström

Region Skåne
Alexandra Cavic

Södra sjukvårdsregionen kansli 
Anna Benemark, sjukvårdsregional samordnare

Södra sjukvårdsregionens representanter i NPO

• Akut vård, Daniel Janson, Skåne
• Barns och ungdomars hälsa, Katarina Hanséus, Skåne
• Cancersjukdomar, Björn Olsson, Blekinge
• Endokrina sjukdomar, Maria Thunander, Kronoberg
• Hjärt- och kärlsjukdomar, Erik Rydberg, Skåne
• Hud- och könssjukdomar, Åke Svensson, Skåne
• Infektionssjukdomar, Anna Jerkeman, Skåne
• Kvinnosjukdomar och förlossning, Pia Teleman, Skåne
• Levnadsvanearbete, Malin Skogström, Skåne
• Lung- och allergisjukdomar, Daniel Aronsson, Skåne
• Mag- och tarmsjukdomar, Jan Lillienau, Skåne
• Medicinsk diagnostik, Elin Trägårdh, Skåne
• Nervsystemets sjukdomar, Christer Nilsson, Skåne
• Njur- och urinvägssjukdomar, Anders Christensson, Skåne
• Psykisk hälsa, Sophia Eberhard, Skåne
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Mattias Cloodt, Kronoberg
• Reumatiska sjukdomar, Johan Karlsson Wallman, Skåne
• Rörelseorganens sjukdomar, Magnus Eneroth, Skåne
• Sällsynta sjukdomar, Marie Stenmark Askmalm, Skåne
• Tandvård, Anna-Karin Wagner, Skåne
• Äldres hälsa, Anne Ekdahl, Skåne
• Ögonsjukdomar, vakant
• Öron-, näsa- och halssjukdomar, Lennart Greiff, Skåne
• Nationellt primärvårdsråd, Petra Vogt, Skåne; Gabriella Widlund, Kronoberg