Södra sjukvårdsregionen

RSG kvalitetsregister

Ledamöter

Ordförande
Maria Rejmyr Davis, RCC Syd
maria.davis@skane.se

Region Blekinge
Suzana Selan

Region Halland
Petra Andersson

Region Kronoberg
Anneli Roubert

Region Skåne
Martin Hultén
Linda Staaf
Mikael Åström

Administrativt stöd 
Ingrid Vogel

Kontaktperson Södra regionvårdsnämndens kansli 
Sven Oredsson
sven.oredsson@skane.se

Uppdrag/arbetsuppgifter

1. Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans för frågor som rör nationella kvalitetsregister.
2. Stimulera till ökad användning av kvalitetsregisterdata vid uppföljning, förbättringsarbete och forskning, t ex genom informationsinsatser och arrangemang av sjukvårdsregional kvalitetsregisterkonferens.
3. Bevaka, följa upp och kommunicera insatser som avser informationsförsörjning mellan vårddokumentationssystemen och kvalitetsregister.
4. Utgöra informationsförmedlare mellan nationell och regional (lokal) nivå i kvalitetregisterfrågor.
5. Samverka med Södra sjukvårdsregionens andra samverkansgrupper inom organisationen för kunskapsstyrning och med övriga sjukvårdsregionala samverkansgrupper för kvalitetsregister i landet.