Södra sjukvårdsregionen

RSG kvalitetsregister

Ledamöter

Ordförande
Maria Rejmyr Davis, RCC Syd
maria.davis@skane.se

Region Blekinge
Suzana Selan

Region Halland
Vakant

Region Kronoberg
Anneli Roubert

Region Skåne
Martin Hultén
Petra Widerkrantz
Mikael Åström

Administrativt stöd 
Ingrid Vogel

Kontaktperson Södra sjukvårdsregionens kansli 
Lena Luts
lena.luts@skane.se

Uppdrag/arbetsuppgifter

1. Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans för frågor som rör nationella kvalitetsregister.
2. Stimulera till ökad användning av kvalitetsregisterdata vid uppföljning, förbättringsarbete och forskning, t ex genom informationsinsatser och arrangemang av sjukvårdsregional kvalitetsregisterkonferens.
3. Bevaka, följa upp och kommunicera insatser som avser informationsförsörjning mellan vårddokumentationssystemen och kvalitetsregister.
4. Utgöra informationsförmedlare mellan nationell och regional (lokal) nivå i kvalitetregisterfrågor.
5. Samverka med Södra sjukvårdsregionens andra samverkansgrupper inom organisationen för kunskapsstyrning och med övriga sjukvårdsregionala samverkansgrupper för kvalitetsregister i landet.