Södra sjukvårdsregionen

SVF – standardiserade vårdförlopp

Regeringen stödjer utvecklingsarbetet med det nationella kunskapsstyrningssystemet genom att satsa 900 miljoner kronor under tre år för att ta fram standardiserade vårdförlopp, SVF, som kommer att bli en del av kunskapsstyrningen.

Arbetet inom cancerområdet är en förebild, men de nya standardiserade vårdförloppen, täcker in fler områden. De kommer att:
• omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering
• kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig
• ha patientkontrakt som en central del i arbetet.

Kriterier för de nya standardiserade vårdförloppen:
• kan omfatta flera specialiteter
• kan starta i primärvården och vid behov omfatta den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstinsatser
• omfattar patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
• ska utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas
• ska utformas så de kan följas i de nya digitala vårdstöd som regionerna upphandlar.

De första tio standardiserade vårdförloppen

Arbetet med att ta fram de första tio standardiserade vårdförloppen är igång. Det är en mycket snäv tidplan, då de första delarna i de nya standardiserade vårdförloppen kommer att börja införas under våren-sommaren 2020.

De nya standardiserade vårdförloppen tas fram av separata arbetsgrupper, som rapporterar till ett NPO, nationellt programområde:
Hjärtsvikt, NPO hjärt- och kärlsjukdomar
• Kritisk ischemi, NPO hjärt- och kärlsjukdomar
• Reumatoid artrit, NPO reumatiska sjukdomar
• Schizofreni och schizofrenilikande tillstånd, NPO psykisk hälsa
• Stroke, NPO nervsystemets sjukdomar
• Höftartros, NPO rörelseorganens sjukdomar
• Kol, NPO lung- och allergisjukdomar
• Osteoporos, NPO endokrina sjukdomar
• Sepsis, NPO infektionssjukdomar
• Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar, NPO äldres hälsa