Södra sjukvårdsregionen

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Inom det nationella kunskapsstyrningssystemet tas personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fram inom olika sjukdomsområden. Syftet är att skapa en jämlik och effektiv vård, baserad på bästa tillgängliga kunskap, där patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling.

Kriterier för vårdförlopp

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska:

  • kunna starta i primärvården, innefatta den specialiserade vården samt vid behov även den kommunala hälso- och sjukvården.
  • omfatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • främja hälsa i hela förloppet.
  • utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling
  • utformas så att de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna upphandlar

Arbetet påbörjades under 2019, efter en gemensam överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Översiktsbild Personcentrerade och sammanhållande vårdförlopp, version 2023-05-26

 

 

Införande av vårdförlopp inom Södra sjukvårdsregionen

Det är regionerna som ansvarar för att införa de nya vårdförloppen. Södra sjukvårdsregionen stödjer regionernas arbete genom att delfinansiera fem processledare med uppdrag att stödja införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i regionerna.

Södra sjukvårdsregionen har även etablerat ett nätverk för regionernas processledare för att stärka samarbete och erfarenhetsutbyte kring införandet av vårdförloppen.

Kontakt

Anna Benemark, sjukvårdsregional samordnare
Tfn: 076-887 18 89
E-post: anna.benemark@skane.se