Södra sjukvårdsregionen

Nationell högspecialiserad vård

Nu pågår ett intensivt arbete kring nationell högspecialiserad vård; vilken vård bör koncentreras och var i Sverige bör den bedrivas. De nya nationella programområdena inom kunskapsstyrningssystemet är involverade i arbetet. Södra sjukvårdsregionen samordnar remissvar från regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Den nationella högspecialiserade vården ersätter det som tidigare kallades rikssjukvård.

Målet är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

Arbetsprocess för nationell högspecialiserad vård

Arbetet sker löpande och alla regioner är involverade:
Steg 1 Kartläggning – Alla nationella programområden (NPO) har lämnat in förslag på vilken vård som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå. Förslagen finns samlade i den så kallade bruttolistan.
Steg 2 Genomlysning – Sakkunniggrupper startas, med uppdrag att genomlysa olika områden i bruttolistan och ta fram ett underlag med sina förslag.
Steg 3 Remissrunda – Sakkunniggruppernas underlag skickas ut på remiss till alla Sveriges regioner.
Steg 4 Beslut – Socialstyrelsen beslutar vilka diagnoser som ska bedrivas som högspecialiserad vård och till hur många enheter den ska koncentreras.
Steg 5 Ansökan – Varje region/sjukvårdsregion kan ansöka om tillstånd att bedriva den vård som utlyses.
Steg 6-7 Beredning och nämndsbeslut – Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar om vilket eller vilka regioner som beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Patientens bästa ska vara utgångspunkt vid bedömningen. Man tar också hänsyn till systemkonsekvenser, exempelvis påverkan på akutsjukvården, patienttransporter samt utbildning och forskning vid fördelningen av tillstånd.
Inför nämndens beslut kommer Socialstyrelsen att inhämta ett yttrande från en beredningsgrupp, som består av två personer från varje sjukvårdsregion. De ska tillsammans representera länssjukvård, akut vård, universitetssjukhusvård och medicinsk fakultet. Södra sjukvårdsregionens representanter är Sven Karlsson, chefläkare Skånes universitetssjukhus och Lena Luts, medicinsk rådgivare, Region Skåne.
Steg 8 Uppföljning och utvärdering – Alla tillstånd följs upp genom egenkontroller och årliga rapporter till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen utvärderar regelbundet tillstånden.

Arbetsprocess nationell högspecialiserad vård

Arbetsprocess i Södra sjukvårdsregionen

Alla regioner tar fram egna remissvar, där verksamhetschefer gör en bedömning av konsekvenserna av om regionen får/inte får högspecialiserad vård. De fyra regionerna diskuterar därefter remissvar och konsekvenser på sjukvårdsregional nivå. Södra sjukvårdsregionen skickar sedan in ett samordnat remissvar (”försättsbrev”), tillsammans med självständiga svar från varje region.

Själva ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård skickar varje region in enskilt, efter dialog med övriga regioner i Södra sjukvårdsregionen.

Mer information på Socialstyrelsens webbplats:
Pågående arbete – nationell högspecialiserad vård