Södra sjukvårdsregionen

Nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen leder arbetet med nationell högspecialiserad vård – vilken vård som bör koncentreras och var i Sverige den bör bedrivas. Syftet är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras, samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

Med nationell högspecialiserad vård, NHV, menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Den nationella högspecialiserade vården ersätter det som tidigare kallades rikssjukvård.

 

Nationell arbetsprocess

Arbetet sker löpande. De nationella programområdena, NPO, inom kunskapsstyrnings-systemet tar fram förslag på vårdområden som bör genomlysas för en eventuell koncentration på nationell nivå. Alla regioner är sedan involverade i arbetsprocessen:

Arbetsprocess nationell högspecialiserad vård

All information om aktuella remisser, utlysningar och beslut finns på Socialstyrelsens webbplats.

 

Arbetsprocess i Södra sjukvårdsregionen

Efter genomlysning av en nationell sakkunniggrupp skickas ett underlag ut på remiss, med förslag på omfattning och avgränsning samt antal utförare för det aktuella området.

I Södra sjukvårdsregionen finns en gemensam process för remissvar. Alla regioner tar fram egna remissvar. Södra sjukvårdsregionen skickar sedan in en sammanfattning av remissvaren, tillsammans med regionernas enskilda svar.

Efter Socialstyrelsens beslut om vad som ska ingå och antal utförare kan alla regioner ansöka.

Själva ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård skickar den enskilda regionen in, efter dialog med övriga regioner i Södra sjukvårdsregionen. De fyra regionerna diskuterar konsekvenser på sjukvårdsregional nivå, exempelvis eventuell påverkan på akut vård, icke högspecialiserad vård, patienttransporter, utbildning och forskning.

Södra sjukvårdsregionens process för remissvar av NHV (pdf)