Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – pågående

Process för pågående delprojekt

När ett delprojekt startar utser varje region företrädare från berörd verksamhet. Lokal kunskap och förankring är viktigt för att hitta långsiktiga och hållbara samarbeten. Projektgruppen tar fram ett förslag på åtgärder till Södra regionvårdsnämnden, SRVN, där beslut tas om att rekommendera huvudmännen att följa intentionerna i förslaget.

13. Ablationer
Del I: Ablationsbehandling av hjärtrytmrubbningar är en högspecialiserad verksamhet som i Södra sjukvårdsregionen är förlagd till Sus samt Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona. På grund av ökat remissinflöde och minskad verksamhet under 2020 på grund av covid-19 är har kötiderna förlängts Samarbetet mellan sjukvårdsregionens båda ablationscentra utvecklats. Rutiner har införts för att möjliggöra och underlätta överföring av patienter mellan centra. För att omhänderta nuvarande och framtida behov krävs emellertid ytterligare en sal/lab för ablationsverksamhet.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2019-10-03 (pdf)
Uppföljning 2021-03-03 (pdf)
Del II: För att hantera bristande tillgänglighet och möta ett ökat behov krävs en utökning av den totala verksamheten i Södra sjukvårdsregionen. Efter diskussion i chefsamråd hjärta/kärl och avstämning med berörda kliniker föreslås att gå vidare med en behovsanalys och förslag till resursförstärkning såväl på Sus som på Blekingesjukhuset..
Uppdrag (pdf)
16. Inflammatoriska tarmsjukdomar
Mål att ta fram ett detaljerat förslag för IBD-vård (inflammatorisk tarmsjukdom) och hur IBD-kirurgin ska arbetsfördelas i Södra sjukvårdsregionen. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag (pdf)
20. Parkinsons sjukdom, djup hjärnstimulering (DBS)
Genom en god arbetsfördelning mellan universitetssjukhus och lokala sjukhus skapas förutsättningar för långtidsuppföljning av DBS-patienter på lokala sjukhus. Det förbättrar tillgängligheten för patienterna och förutsättningarna för god vård av svåra neurologiska sjukdomar. Arbetet startade 2019. Har nu gjort en omstart. Planerad slutrapport juni 2022.
Uppdrag (pdf)
25. Kliniska distansmöten
Kliniska distansmöten med utrednings- och behandlingsrekommendation baserade på multiprofessionella synpunkter säkrar en mer jämlik bedömning samtidigt som det stärker samarbetet mellan inblandade professioner. Digitala mötesplatser ökar också möjligheten och effektiviteten i utbildning och kompetensutveckling för professionen.
Uppdrag (pdf)
26. ME/CFS
Myalgisk encefalomyelit/Chronic fatigue syndrome ( ME/CFS) bedöms förekomma hos 0,1-0,6 procent av befolkningen där diagnosen sätts utifrån uteslutningskriterier gentemot andra diagnoser. Orsaken är okänd, även om sjukdomen ofta har en infektionsrelaterad debut.
Målsättningen är att delprojektet ska omfatta två steg, där steg 1 kartlägger nuläge avseende förekomst av patienter med misstänkt ME/CFS och näraliggande tillstånd samt befintliga resurser för patienter med misstänkt eller diagnostiserad ME/CFS. Efter redovisning av steg ett tar ledningsgruppen ställning till steg två, beskrivning av möjligheten till att etablera en specialistmottagning för ME/CFS i Södra sjukvårdsregionen.
Uppdrag (pdf)
27. Palliativ vård av barn
Varje år dör cirka 108 barn (0-19 år) i Södra sjukvårdsregionen. Antalet barn som lever med palliativa vårdbehov till följd av livshotande eller livstidsförkortande sjukdom är betydligt fler till antalet och ökar i antal år för år. Målsättningen är att erbjuda kunskapsbaserad, säker, barn- och familjeanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv palliativ vård för alla barn med palliativa vårdbehov i Södra sjukvårdsregionen.
Uppdrag (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild