Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – pågående

När ett delprojekt startar utser varje region företrädare från berörd verksamhet. Lokal kunskap och förankring är viktigt för att hitta långsiktiga och hållbara samarbeten. Projektgruppen tar fram ett förslag på åtgärder till Södra regionvårdsnämnden, SRVN, där beslut tas om att rekommendera huvudmännen att följa intentionerna i förslaget.

12. Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
Nuläge kartlades via besök i verksamheterna hösten 2018. Delrapport till samordningsgruppen feb 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden maj/okt 2019.
Uppdrag
14. Spinal rehabilitering
Jämlik vård, på rätt plats och i rätt tid, för samtliga personer med förvärvad ryggmärgsskada, traumatiska och icke traumatiska, inom Södra sjukvårdsregionen. Lägesrapport till Södra regionvårdsnämnden nov 2019 och åter för beslut våren 2020.
Uppdrag
Redovisning 2019-11-22
16. Inflammatoriska tarmsjukdomar
Mål att ta fram ett detaljerat förslag för IBD-vård (inflammatorisk tarmsjukdom) och hur IBD-kirurgin ska arbetsfördelas i Södra sjukvårdsregionen. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
17. Rutinmässig testning för defekt mismatch-reparations proteiner på tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer
Målet är att, i samverkan med RCC, ta fram gemensamma riktlinjer för rutinmässig testning av defekt mismatch-reparations proteiner (dMMR), för att skapa förutsättningar för att rätt behandling ges till berörda patienter och att kunna erbjuda friska släktingar genetisk analys när det efterfrågas. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
18. Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer
Målet är att skapa arbetssätt och rutiner för uppföljning av patienter med ökad risk för cancersjukdom, så att släktingar kan få genetisk vägledning och analys samt att patienter och släktingar kan få kontroller och/eller förebyggande operationer för att tidigt upptäcka eller förhindra cancersjukdom. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
19. Kärlkirurgi
Målet är att skapa en stabil tillgång till kärlkirurgi jourtid i Södra sjukvårdsregionen samt att undersöka möjligheter till utveckling och effektivisering genom arbetsfördelning. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden okt/nov 2019.
Uppdrag
20. Parkinsons sjukdom, djup hjärnstimulering (DBS)
Genom en god arbetsfördelning mellan universitetssjukhus och lokala sjukhus skapas förutsättningar för långtidsuppföljning av DBS-patienter på lokala sjukhus. Det förbättrar tillgängligheten för patienterna och förutsättningarna för god vård av svåra neurologiska sjukdomar. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden nov 2019.
Uppdrag
21. Blodsamverkan
Delprojektet ska ge förslag på samarbetsformer och konkreta aktiviteter för att säkerställa en trygg blodförsörjning på alla sjukhus i Södra sjukvårdsregionen, med målet att minimera situationer med blodbrist och optimera resursutnyttjandet vid blodverksamheterna. Delrapport under våren 2019. För beslut i Södra regionvårdsnämnden nov 2019.
Uppdrag
22. Luftburna sjuktransporter
Delprojektet ska bedöma behov av ambulanshelikopter ur ett medicinskt perspektiv. Omhändertagande inom olika delar med varierande geografi inom Södra sjukvårdsregionen ska studeras samt belysa de möjligheter som skapas vid tillgång till ambulanshelikopter när det gäller sekundärtransporter mellan sjukhus inom Södra sjukvårdsregionen, till rikssjukvård utanför Södra sjukvårdsregionen samt från andra delar av landet till rikssjukvård inom Södra sjukvårdsregionen, samt Region Hovedstadens behov vad gäller Bornholm.
Uppdrag
23. Tillgång till akut magnetisk resonanstomografi (MRT) inom Södra sjukvårdsregionen
Delprojektet skall belysa hur tillgången till akut magnetisk resonanstomografi (MRT) under jourtid kan lösas i Södra sjukvårdsregionen för att kunna handlägga bland annat misstänkt medullakompression.
Uppdrag

Samarbete för bättre vård, ordbild