Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – pågående

Process för pågående delprojekt

När ett delprojekt startar utser varje region företrädare från berörd verksamhet. Lokal kunskap och förankring är viktigt för att hitta långsiktiga och hållbara samarbeten. Projektgruppen tar fram ett förslag på åtgärder till Södra regionvårdsnämnden, SRVN, där beslut tas om att rekommendera huvudmännen att följa intentionerna i förslaget.

 

26:II Postinfektiösa långtidssymtom barn och ungdomar
Efter fastställd nulägesbeskrivning och slutrapport i delprojekt 25 ME/CFS beslutade Södra regionvårdsnämnden att arbetet ska gå vidare med en fördjupad utredning om förtydligad vårdkedja samt ge förslag på utformning av verksamhet för postinfektiösa långtidssymtom hos barn och ungdomar upp till 18 år. Chefsamråd barnsjukvård inklusive neonatologi får det övergripande samordningsansvaret för delprojektets arbetsgrupp. I uppdraget ingår att ge förslag på vilka barnkliniker inom Södra sjukvårdsregionen som ska bedriva aktuell verksamhet. Rapport planerad till hösten 2023.
Uppdrag delprojekt 26:II (pdf)
27. Palliativ vård av barn
Varje år dör cirka 108 barn (0-19 år) i Södra sjukvårdsregionen. Antalet barn som lever med palliativa vårdbehov till följd av livshotande eller livstidsförkortande sjukdom är betydligt fler till antalet och ökar i antal år för år. Målsättningen är att erbjuda kunskapsbaserad, säker, barn- och familjeanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv palliativ vård för alla barn med palliativa vårdbehov i Södra sjukvårdsregionen. Rapport planerad till våren 2024.
Uppdrag delprojekt 27 (pdf)
28. Urologisk kirurgi
Från flera håll, har önskemål om att genomlysa urologin i Södra sjukvårdsregionen framkommit. Utöver aktuell kösituation inom såväl benign som malign kirurgi behöver Sus avlastas för att skapa förutsättningar för att erhålla nationell högspecialiserad vård inom såväl urologi som näraliggande områden. Den övergripande målsättningen för aktuellt delprojekt är att genom omfördelning av såväl benign som malign urologisk kirurgi förbättra tillgängligheten inom hela sjukvårdsregionen. Rapport planerad till hösten 2023.
Uppdrag delprojekt 28 (pdf)
29. MR och DT
Såväl MR som DT används i ökande omfattning inom diagnostik och är de bilddiagnostiska metoder som visar den största ökningen i antal undersökningar. Undersökningsmetoderna är idag rutinåtgärder vid ett flertal utredningar såväl inom cancer som andra sjukdomstillstånd. Tillgängligheten till MR och DT är sedan flera år bristfällig på många håll. Detta innebär i vissa fall en patientsäkerhetsrisk då diagnostik av patienter med allvarliga sjukdomstillstånd kan fördröjas. Behov finns av inventering av kapacitet och behov i Södra sjukvårdsregionen och att föreslå möjliga åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Rapport planerad till hösten 2023.
Uppdrag delprojekt 29 (pdf)
32. Avancerad smärtbehandling vid palliativ vård
Inom palliativ vård finns patienter med svår smärta som inte får tillfredsställande effekt med hjälp av traditionella läkemedel. Dessa patienter behöver kompletterande behandling direkt riktad mot nervsystemet genom bedövande och/eller smärtstillande läkemedel ges som blockad av perifera nerver eller centralt via kateter inlagd i ryggmärgskanalen eller runt ryggmärgen. Inom nätverket för läkare inom specialiserad palliativ vård finns en uppfattning om att användningen av dessa metoder är alltför låg. Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp har beslutat att starta ett delprojekt inom ramen för ”Samarbete för bättre vård”. Rapport planerad till våren 2024.
Uppdrag delprojekt 32 (pdf)
33. Trafikmedicin
Trafikmedicin används ofta som en sammanfattande benämning på det forsknings- och verksamhetsområde som rör medicinska aspekter på människan i trafiken. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats: transportstyrelsen.se/trafikmedicin. I Sverige finns det fem regionala trafikmedicinska centrum inom specialistsjukvården. I Södra sjukvårdsregionen finns det en trafikmedicinsk enhet i Växjö. Det finns ett behov att titta på hur trafikmedicin hanteras i hela Södra sjukvårdsregionen. Därmed planeras för ett delprojekt gällande trafikmedicin.
Målsättning med delprojektet:
Med utgångspunkt från Enheten för trafikmedicinskt centrum i Växjö och förstudierapporten gjord på Körkortsmottagningen i Malmö 2023-03-13 utföra följande: 

  • Kartlägga nuläget avseende trafikmedicin (körkortsmottagningar och motsvarande) i Södra sjukvårdsregionen
  • Beskriva nuvarande och framtida behov av trafikmedicinsk kompetens i Södra sjukvårdsregionen och särskilt beakta resurser för omhändertagande av berörd målgrupp
  • Omvärldsbevakning övriga regioner/sjukvårdsregioner eller andra länder
  • Föreslå samverkansformer inom Södra sjukvårdsregionen

Uppdrag delprojekt 33 (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild