Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd

Ett sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd kommer att etableras under april-maj 2021. Syftet är att stärka samarbetet mellan kommuner, regioner och lärosäten kring kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

En nomineringsprocess pågår fram till den 15 mars, där kommuner via regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lärosäten, via rektorer, samt regionerna, via HR-direktörerna, nominerar kandidater till rådet. Det kommer även nomineras en kandidat från privat vårdgivare.

Ordförandeskapet går till HR-direktören i Region Skåne för 2021.

Uppdrag
Uppdraget är att arbeta med samordning mellan de tre parterna för:

  • Att Södra Sverige ska bidra till intentionerna från nationell nivå om förbättrad samordning och effektivare styrning av kompetensförsörjningen
  • Att ta fram en gemensam syn på vilka områden som ska prioriteras; t ex nytt hälsosystem, vård i hemmet, samarbete över organisatoriska gränser, hållbar arbetsmiljö och yrkesliv, framtidens ledarskap och/eller förväntningar på forskning och utbildning
  • Att gemensamt prioritera ett antal övergripande åtgärder/aktiviteters som ska genomföras
  • Att gemensamt komma överens om vilka frågor som behöver omvärldsbevakas
Ledamöter
I rådet ingår representanter från kommuner, regioner och lärosäten från regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Rådet kommer att bestå av 17 ledamöter och en processledare från Södra sjukvårdsregionen.

Bakgrund

Ett nationellt vårdkompetensråd etablerades under 2020 på uppdrag av regeringen. Det nationella rådet är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

Till det nationella vårdkompetensrådet ska sex sjukvårdsregionala vårdkompetensråd kopplas. Regionerna, lärosätena och kommunerna har ett gemensamt ansvar för det sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet. Södra sjukvårdsregionen har fått en samordnande roll i etablerandet av, och stöd till, det sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet.

Har du frågor?

Kontakta processledare Anna Benemark, Södra sjukvårdsregionens kansli: anna.benemark@skane.se.