REMISS TILL YMDA

  Vad kan YMDA bidra med? Klassisk exponering (A)  Nyexponering (B) Genom diagnos och sambandsbedömning i A och B har effektiva åtgärder kunnat vidtagas
Nydebuterat handeksem med arbetsrelation dvs förbättras vid ledighet/sjukskrivning men återkommer då individen är i arbete

Test med basserie

Riktad testning med arbetsmaterial

Kemisk analys av arbetsmaterial

Rekommendation om skyddsåtgärder

Stöd av kurator

Byggindustri: På 1960-70 talet  drabbades cementarbetare ofta av kraftiga handeksem orsakade av kontaktallergi mot hexavalent krom i cement. Byggindustri: Idag riskerar målare att drabbas av eksem på grund av kontaktallergi  mot konserveringsmedel t.ex. metylisothiazolinone (MI) i arbetsmaterial.

Krom samt MI testas i basserien 

Regleringar:

Krom: Sedan 1983 regleras krominnehållet i cement i Sverige, därmed försvann i princip problemet.

MI: Sedan 2021 måste produkter enligt EU-lagstiftning märkas om de innehåller mer än 1.5 ppm MI

Handeksem >6v trots adekvat behandling eller recidiv

Test med basserie

Riktad testning avseende miljöfaktorer

Behandlingsrekommendationer

Stöd av kurator

Vanliga ämnen i vår miljö kan vara kontaktallergen och underhålla en eksemreaktion, t.ex. parfymämnen och konserveringsmedel. Parafenylendiamin (hårfärgämne) och reaktion på turisttatuering är exempel där screening ger diagnos. I Malmö har vi förutom basserien rutinmässig testning med andra vanliga allergen baserat på exponering. Ämnet 2-hydroxyetylmetakrylat (HEMA) är ett exempel på ett ämne som på grund av nagelbyggning blivit ett vanligt allergen. Basserien uppdateras regelbundet för att vara ett bra screeninginstrument. På YMDA sker uppdatering av rutintestningen 2 gånger/år.
Handeksem som tidigare svarat på lokalbehandling men där behandlingseffekt uteblir/avtar

Test med basserie

Riktad testning avseende lokalbehandling

På 70-80 talet var kontaktallergi mot lanolin, vanlig i många krämer, en orsak till utebliven effekt trots behandling. En individ som använder kortison i kräm/nässpray kan utveckla kontaktallergi mot kortisonämnen och då läker inte symptomen ut vid behandling. Lanolin användes fortfarande i många krämer. Produkten lanolin framställes och raffineras idag på sätt som gör att risken att utveckla allergi minskat. Vi testar för lanolin rutinmässigt och har möjlighet att fånga allergin.                                          Kortison: det finns idag markörer för kortisonämnesallergi och speciella testserier. Genom diagnos kan allergenet undvikas.
När en grupp individer med samma miljö får hudsymtom relaterade till specifik exponering

Orsaksutredning

Lapptestning

Arbetsplatsbesök

Vid behov kemisk analys

När hudbesvär identifierades i industri som tillverkade vindkraftturbiner i Danmark (2001) föranledde detta  en arbetsplatsutredning och testning av anställda. Man fann att epoxi i produktionen kontaminerade miljön. Bland de individer som hade arbetsrelaterad hudsjukdom hade hälften en allergisk kontaktdermatit. 2020 remitterades 5 arbetare från industri med epoxibaserad produktion via företagshälsovård. Anställda med besvär erbjöds testning med basserie, epoxiserie och serie baserad på arbetsmaterial. 4 av 5 remitterade hade relevant kontaktallergi. Arbetsplats undersökning gjordes och rekommendationer om skyddsåtgärder gavs. Epoxiharts är ett mycket flexibelt material användes t ex i: klistermassa, färg, isoleringsmaterial. Ämnets mångsidighet gör att nya branscher väljer epoxi och nya riskyrken uppstår. Testning är viktigt! Genom att arbetsrelaterad hudsjukdom identifieras kan korrekt primär och sekundär prevention genomföras.

ÖVERVÄG REMISS

Individ med handeksem som önskar påbörja/har påbörjat utbildning/arbete i riskmiljö

Test med basserie och riktade serier.

Information om möjliga skyddsåtgärder

Stöd av kurator

Frisörer, kallskänka, kock, tandtekniker. Vårdpersonal, nagelbyggare, arbete med avloppsrenovering med relining. Kunskap är viktigt. YMDA informerar gärna på utbildningsmöten, på skolor och arbetsplatser.            Genom ett förebyggande arbete och preventiva insatser kan ofta individen arbeta kvar.