Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Om YMDA

På denna delsida berättar vi om vårt uppdrag, om hur vi arbetar med utredningar och med prevention, det vill säga det förebyggande arbetet.

 

Uppdrag

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) undersöker och diagnosticerar patienter i södra sjukvårdsregionen som söker sjukvården för hudsymtom orsakade eller förvärrade av arbetsmiljön eller miljön i övrigt.

Huvuduppdraget för den yrkesdermatologiska verksamheten är förbättrad diagnostik, behandling, rehabilitering samt individuell och generell prevention beträffande arbetsrelaterade hudsjukdomar. Inom den miljödermatologiska delen är huvuduppdragen förbättrad diagnostik samt förbättrad individuell och generell prevention av miljörelaterade hudsjukdomar.

På avdelningen arbetar vi i team för att bäst kunna hjälpa individen men också för att på ett optimalt sätt kunna genomföra preventivt arbete. Förutom läkare arbetar, kemister, sjuksköterska, biomedicinska analytiker, undersköterskor, sekreterare och kurator på avdelningen.

 

Arbetssätt

Patienter som remitteras till YMDA genomgår vanligen en utredning med anamnes, undersökning av huden och olika allergitester. Ofta testar vi inte bara med redan färdiga testserier utan också med patientens eget arbetsmaterial och produkter från hem- och fritidsmiljön.

Ibland gör läkare och kemister arbetsplatsbesök. Arbetsplatsbesöket görs för att vi skall få fördjupad/bättre information om vilka hudskadande kemikalier som patienten kommer i kontakt med men också för att vi skall kunna ge information, råd och hjälp för patienten och arbetsplatsen i rehabiliteringen och det preventiva arbetet.

Vår läkare och sjuksköterska hjälper under utredningen till för att optimera behandlingen av den misstänkta arbets- eller miljörelaterade hudsjukdomen. Med hjälp av teamet får patienten information hur man skall minska och förebygga hudbesvär, t.ex. genom optimerad användning av handskar, genom hudvård etc. Vår kurator kan ge information och hjälp under utredningen och vid eventuell rehabilitering.

 

Prevention

Förutom att hjälpa den individuella patienten har avdelningen ett ansvar och uppdrag att verka för prevention. Arbetet skall leda till en säkrare miljö för huden både på arbetsplatsen och i vår vanliga miljö. Detta görs bland annat genom att alla kontaktallergier vi finner registreras i vår databas. Möjligheten finns då att följa trender men även att kunna upptäcka om någon kontaktallergi blir överrepresenterad inom något yrke eller på någon arbetsplats. Härigenom ges förutsättningar att arbeta för preventiva insatser kring allergen som skadar vår hud.

För att få evidens för råd och bakgrundsmaterial för preventiva åtgärder inom institutioner, myndigheter och branschorganisationer bedrivs omfattande forskningsverksamhet på avdelningen. Avdelningen samarbetar dels nationellt och inom EU i nätverk och forskargrupper och nationellt med patientorganisationer och andra vård- och samhällsinstanser. Vi genomför utbildningar nationellt och internationellt för läkare och vårdpersonal och deltar i undervisning på kurser framför allt inom allergiområdet. Vi informerar vid behov och ger råd på arbetsplatser, yrkesskolor och inom vården.

Karta över Södra sjukvårdsregionen