Yrkes- och miljödermatologisk avdelning
YMDA
Skånes universitetssjukhus

Det gångna året på YMDA

Våra patienter och utredningar

YMDAs uppgift: att utreda och förebygga ohälsa beroende på arbetsplatsen eller miljön där huden drabbas.

Under 2019 hade vi i verksamheten 2873 patientbesök.

YMDA bedriver dessutom filialmottagningar i Karlshamn, Växjö och Halmstad. Mottagningar i Halmstad och Växjö sker under terminerna ca en gång i månaden. I Blekinge sker filialmottagningarna 2 gånger per termin.

Ibland görs arbetsplatsbesök vid våra patientutredningar för att säkerställa att utredningen blir optimal, för att öka förståelsen för individens arbete och för att därmed kunna ge arbetstagare och arbetsgivare optimala råd avseende skyddsåtgärder och möjliga preventiva åtgärder.
Under 2019 genomfördes 36 arbetsplatsbesök.

Under året genomfördes 3 större arbetsplatsundersökningar med specifik frågeställning om allergen och handeksem hos flera i arbetsmiljön.

 

Kontaktallergier som föranlett speciella åtgärder 2019

Patienternas kontaktallergier registreras och varje år får vi statistik på vilka allergen som ändrats, kanske har ett nytt allergen dykt upp vid någon patientutredning, kanske finner vi att antalet patienter med en viss allergi plötsligt ökat. Denna statistik är grunden för att vi skall kunna optimera våra utredningar och ändra testserier så att vi verkligen testar rätt och för att vi skall kunna undersöka varför det sker förändringar.
Ibland leder dessa undersökningar också till forskningsprojekt för att vi bättre skall kunna klargöra samband. Under 2019 har vi fortsatt vårt arbete för att kartlägga kontaktallergi mot medicintekniska hjälpmedel (medical devices) och multiallergier d.v.s. att en individ är allergisk för flera ämnen.
För att förbättra för patienter som är allergiska för ämnen i insulinpumpar och glukossensorer försöker avdelningen nu inventera i vilka produkter vi hittar allergenen.

Läs mer om YMDA:s forskning(länk)

Prevention, information och kompetenscentrum

Vårt register med allergidata och den kontinuerliga utvärdering som pågår leder inte sällan till vetenskapliga publikationer. Dessa utgör inte sällan grund för institutioners och myndigheters arbete med reglering och lagstiftning för att minska/förbjuda användningen av hudskadande kemikalier vilket bidrar till en säkrare miljö nationellt och inom EU.
YMDA deltar exempelvis i arbetet med att standardisera medicinska handskar och förbättra upphandlingarna, både på nationell och internationell bas (SIS/TK 330, (CEN/TC 205/WG3).
YMDA ger även information till olika grupper som möter individer med riskyrken eller själva är riskgrupper för handeksem, t.ex. vårdinstanser och skolor med yrkes utbildning. Vi utför även ett preventivt arbete i form av rådgivning till individer, skyddsombud, myndigheter och branschorganisationer samt arbetsgivarrepresentanter som söker råd om hudbesvär och kontaktallergen.
Vi har haft informationstillfällen riktade till målare. Vi har bland annat informerat om allergen och skyddshandskar. YMDA har för läkare och sjukvårdspersonal anordnat utbildningar inom området handeksem och kontaktallergi. Läkare, kemister och kurator har även deltagit som föreläsare vid sådana utbildningar.
YMDA samarbetar kontinuerligt med Arbets och Miljömedicin i arbetet kring nyhetsbrevet Bulletin som innehåller information om vad som händer i verksamheterna (länk). Bulletin vänder sig till såväl inremitterande vårdinstanser, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud som till beslutsfattare och enskilda individer. Nyhetsbrevet ges ut med fyra nummer/år – två tryckta nummer och två webbaserade.

 

Forskning

Våra forskningsprojekt startar nästan alltid med enskilda patienters besvär, exempelvis patienter som får hudbesvär av en viss typ av produkt eller hudbesvär hos individer med en viss sysselsättning. Vår uppgift är att inventera hur vanliga hudbesvären är och identifiera orsakerna till besvären. Är allergier involverade? Är allergin relevant d.v.s. orsakar den egentligen problem? Ibland kan den kunskap som ger möjlighet för prevention för den enskilde också användas för studier som genererar resultat som möjliggör att avdelningen kan bistå nationella och internationella institutioner och myndigheter med underlag till regelverk och primär prevention.
Våra forskningsprojekt är därför spridda över många områden!
Nedan ses en aktuell uppdatering av alla våra forskningsprojekt. I alla projekten pågår flera studier, ofta samtidigt. Doktorand projekt är markerade. För information om aktuella forskningsprojekt och resultat se under länken forskning.

Under 2019 disputerade 1 person , dermatolog i Halmstad med doktorandprojekt på YMDA. Kerstin Lundhs forskningsprojekt har handlat om kontaktallergi mot korgblommiga växter.
YMDAs forskningsresultat har under året presenterats både nationellt och internationellt.

Läs mer om YMDA:s forskning(länk)

 

YMDA forskningsprojekt

Forskargruppens fördelning mellan olika projekt

 

 

Arbetet och arbetsmiljön på YMDA

Vårt dataregister där testdata registreras har under det gångna året avslutats och vi har nu börjat använda ett nytt register för testdata, EKTA. 2019 är registret fullt ut i bruk men vi arbetar fortfarande på att förbättra programvaran.
Under 2019 har vi lagt ned ett stort arbete för att få verksamheten arbeta så effektivt som möjligt medan vi samtidigt fått ett nytt datasystem och nya medarbetare, samtidigt har vi lagt fokus på att lägga arbetsuppgifter på rätt nivå i organisationen. Alla medarbetare har arbetat med att förbättra arbetsfördelningen och därmed få en jämnare arbetsbelastning och större effektivitet.