Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – under införande/ uppföljning

När Södra regionvårdsnämnden, SRVN, beslutat att rekommendera huvudmännen att följa ett delprojekts förslag måste respektive huvudman därefter ta ett beslut att införa förslaget. Uppföljning görs i chefsamråd eller ledningsgrupp.

1. AT/ST-utbildning
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– Pilot för gemensam handledarkurs 2018.
– Gemensam fortbildning för studierektorer infört under 2018.
Uppdrag
Beslut 2017-10-04 
Uppföljning 2018-11-23
Presentation AT/ST-utbildning – status januari 2019 (ppt)
Kontaktinfo arbetsgrupp AT/ST
2. HTA, Health Technology Assessment
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– HTA Syd, gemensam samverkansfunktion för Södra sjukvårdsregionen införd.
Uppdrag
Beslut SRVN 2017-10-04
Rapport 2018-05-29
Beslut Samverkansgrupp HTA Syd 2019-05-03
Kontaktinfo Samverkansgrupp HTA Syd
HTA Syd (vardgivare.skane.se)
Metod- och prioriteringsrådet (vardgivare.skane.se)
3. Kirurgi för benign sjukdom i njurarna
Resultat:
– I ökad utsträckning behandlas patienter från norra Skåne i Växjö.
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-04-23
Uppföljning 2019-04-01
4. Ortopedi – axelkirurgi
Resultat:
– Rekommendation att inte operera okomplicerade nyckelbensfrakturer.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden november 2019.
Uppdrag
Beslut SRVN 2017-11-30
HTA-analys: Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet 2017-12-20
5. Ortopedi – ryggkirurgi
Resultat:
– Ökad tillgänglighet och stärkt kompetensutveckling genom att läkare från Blekinge, Halland och Kronoberg utbildas och tjänstgör i Skåne, för att förbättra och förstärka ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen.
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-04-23
Presentation ryggkirurgi – status januari 2019 (ppt)
Uppföljning 2019-03-20
6. Ortopedi – bäckenbottenkirurgi efter trauma
Resultat:
– All bäckenbottenkirurgi efter trauma utförs på Sus.
Uppdrag
Beslut SRVN 2017-11-30
Uppföljning 2019-03-20
7. Stroke
Resultat:
– En modell med tidskritiska variabler för optimal hantering av strokepatienter har tagits fram tillsammans med Malmö universitet. Simuleringsmodellen ska utvecklas och valideras.
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-12-06
Presentation stroke – status mars 2019 (ppt)
8. Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar

Arbetsgrupp för kolorektala sjukdomar permanentad. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-06-07
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – kolorektala sjukdomar 
Uppföljning 2019-10-31

9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
Resultat:
– Permanentad arbetsgrupp för benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus och ventrikel. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-12-06
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – esofagus och ventrikel
10. Kompetensutveckling inom medicinsk teknik
Resultat:
– Utbildningsinsatser planeras att samordnas inom befintliga nätverk.
Uppdrag
Beslut SRVN 2017-11-30
11. Skopi-utredning

Resultat:
– Analys av behov av skopier i Södra sjukvårdsregionen.
– Gemensam utbildning av skopister (sjuksköterskor) planeras med Blekinge Tekniska högskola, BTH, från våren 2020.
Uppdrag
Beslut SRVN 2018-06-07
Uppföljning 2019-10-31

13. Ablationer mot hjärtrytmrubbningar
Resultat:
Ett aktivt samarbete mellan regionens båda ablationscentra på alla nivåer finns. Läkarkompetensen är idag förbättrad i Karlskrona, och ytterligare behov av rutinmässig support på läkarsidan bedöms inte föreligga. Ytterligare förbättring av flödet bör öka antalet ablationer i Södra sjukvårdsregionen och Karlskrona beräknas uppnå 300 ablationer årligen från 2020.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden hösten 2020.
Uppdrag
Beslut SRVN 2019-10-03
15. Endokrin halskirurgi
Resultat:
Ett antal kvalitetskriterier har fastställts för att öka patientsäkerheten och tillgängligenheten. Utvecklingsarbete pågår för att nå upp till kriterierna och målsättningen är fortsatt samverkan och omfördelning inom Södra sjukvårdsregionen.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden hösten 2020.
Uppdrag
Beslut SRVN 2019-10-03

Samarbete för bättre vård, ordbild