Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – under införande/ uppföljning

När Södra regionvårdsnämnden, SRVN, beslutat att rekommendera huvudmännen att följa ett delprojekts förslag måste respektive huvudman därefter ta ett beslut att införa förslaget. Uppföljning görs i chefsamråd eller ledningsgrupp.

1. AT/ST-utbildning
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– Pilot för gemensam handledarkurs 2018.
– Gemensam fortbildning för studierektorer infört under 2018.
Uppdrag (pdf)
Beslut 2017-10-04 (pdf) 
Uppföljning 2018-11-23 (pdf)
Presentation AT/ST-utbildning – status januari 2019 (ppt)
Kontaktinfo arbetsgrupp AT/ST
2. HTA, Health Technology Assessment
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– HTA Syd, gemensam samverkansfunktion för Södra sjukvårdsregionen införd.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-10-04 (pdf)
Rapport 2018-05-29 (pdf)
Beslut Samverkansgrupp HTA Syd 2019-05-03 (pdf)
Kontaktinfo Samverkansgrupp HTA Syd
HTA Syd (vardgivare.skane.se)
Metod- och prioriteringsrådet (vardgivare.skane.se)
3. Kirurgi för benign sjukdom i njurarna
Resultat:
– I ökad utsträckning behandlas patienter från norra Skåne i Växjö.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-04-23 (pdf)
Uppföljning 2019-04-01 (pdf)
4. Ortopedi – axelkirurgi
Resultat:
Del I gäller nyckelbenskirurgi där en HTA-rapport visar att det inte finns vetenskapliga belägg för att kirurgisk behandling ger bättre resultat än icke kirurgisk behandling vid okomplicerade nyckelbensfrakturer. Rekommendation att inte operera okomplicerade nyckelbensfrakturer.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
HTA-rapport 2017-12-20: Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet – kirurgisk och icke-kirurgisk behandling (vardgivare.skane.se)
Uppföljning planerad till våren 2020.Del II gäller ortopedi vid subakromiellt smärtsyndrom, där en HTA-rapport visar att operation inte bör genomföras vid inklämning i axeln (impingement). HTA-analysen visar att viss axelkirurgi (artroskopisk subakromiell dekompression, ASD) inte medför någon kliniskt relevant fördel jämfört med icke kirurgisk behandling.
Beslut SRVN 2020-02-14 (pdf)
HTA-rapport 2019-11-01: Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom (vardgivare.skane.se)
Uppföljning planerad till våren 2021.
5. Ortopedi – ryggkirurgi
Resultat:
– Ökad tillgänglighet och stärkt kompetensutveckling genom att läkare från Blekinge, Halland och Kronoberg utbildas och tjänstgör i Skåne, för att förbättra och förstärka ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-04-23 (pdf)
Presentation ryggkirurgi – status januari 2019 (ppt)
Uppföljning 2019-03-20 (pdf)
6. Ortopedi – bäckenbottenkirurgi efter trauma
Resultat:
– All bäckenbottenkirurgi efter trauma utförs på Sus.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
Uppföljning 2019-03-20 (pdf)
7. Stroke
Resultat:
– En modell med tidskritiska variabler för optimal hantering av strokepatienter har tagits fram tillsammans med Malmö universitet. Simuleringsmodellen ska utvecklas och valideras.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-12-06 (pdf)
Presentation stroke – status mars 2019 (ppt)
8. Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar
Arbetsgrupp för kolorektala sjukdomar permanentad. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-06-07 (pdf)
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – kolorektala sjukdomar
Uppföljning 2019-10-31 (pdf)
9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
Resultat:
– Permanentad arbetsgrupp för benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus och ventrikel. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-12-06 (pdf)
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – esofagus och ventrikel
10. Kompetensutveckling inom medicinsk teknik
Resultat:
– Utbildningsinsatser planeras att samordnas inom befintliga nätverk.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
11. Skopi-utredning
Resultat:
– Analys av behov av skopier i Södra sjukvårdsregionen.
– Gemensam utbildning av skopister (sjuksköterskor) planeras med Blekinge Tekniska högskola, BTH, från våren 2020.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-06-07 (pdf)
Uppföljning 2019-10-31 (pdf)
12. Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
Resultat:
Ökad medellivslängd medför att cancerinsjuknandet ökar samtidigt som överlevnaden i många cancersjukdomar blir allt bättre. Framtidens cancerpatient kommer att vara äldre och ha annan samsjuklighet. Ur patient- såväl som resursperspektiv blir det viktigt att kunna erbjuda en högkvalitativ onkologisk behandling så nära hemorten som möjligt i kombination med nivåstrukturerade insatser då detta krävs. Tillgången till onkologisk kompetens behöver säkras i hela sjukvårdsregionen för att uppnå jämlik vård. Regionvårdsnämnden rekommenderade regionerna att genomföra rapportens åtgärdsförslag.
Uppdrag (pdf)
Slutrapport och beslut SRVN 2020-06-05 (pdf)
13. Ablationer mot hjärtrytmrubbningar
Resultat:
Ett aktivt samarbete mellan regionens båda ablationscentra på alla nivåer finns. Läkarkompetensen är idag förbättrad i Karlskrona, och ytterligare behov av rutinmässig support på läkarsidan bedöms inte föreligga. Ytterligare förbättring av flödet bör öka antalet ablationer i Södra sjukvårdsregionen och Karlskrona beräknas uppnå 300 ablationer årligen från 2020.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden hösten 2020.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2019-10-03 (pdf)
15. Endokrin halskirurgi
Resultat:
Ett antal kvalitetskriterier har fastställts för att öka patientsäkerheten och tillgängligenheten. Utvecklingsarbete pågår för att nå upp till kriterierna och målsättningen är fortsatt samverkan och omfördelning inom Södra sjukvårdsregionen.
För uppföljning i Södra regionvårdsnämnden hösten 2020.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2019-10-03 (pdf)
22. Luftburna sjuktransporter
Resultat:
Rapporten analyserar effekterna av en helikopter i Södra sjukvårdsregionen som komplement till vägambulans för att i tidskritiska situationer snabbt nå ut med medicinsk kompetens och transportera patienten till rätt vårdnivå. Rapporten föreslår att helikopterverksamhet inrättas med dygnet runt beredskap och belyser olika lösningar för att uppnå detta. Nämnden beslutade att en handlingsplan skall tas fram utifrån rapportens slutsatser och att dessa skall presenteras frö nämnden senast februari 2021.
Uppdrag (pdf)
Slutrapport och beslut SRVN 2020-06-05 (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild