Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – under införande/ uppföljning

Process för delprojekt under införande/uppföljning

När Södra regionvårdsnämnden, SRVN, beslutat att rekommendera huvudmännen att följa ett delprojekts förslag måste respektive huvudman därefter ta ett beslut att införa förslaget. Uppföljning görs i chefsamråd eller ledningsgrupp.

1. AT/ST-utbildning
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– Pilot för gemensam handledarkurs 2018.
– Gemensam fortbildning för studierektorer infört under 2018.
Uppdrag (pdf)
Beslut 2017-10-04 (pdf) 
Uppföljning 2018-11-23 (pdf)
Kontaktinfo arbetsgrupp AT/ST
2. HTA, Health Technology Assessment
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– HTA Syd, gemensam samverkansfunktion för Södra sjukvårdsregionen införd.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-10-04 (pdf)
Rapport 2018-05-29 (pdf)
Beslut Samverkansgrupp HTA Syd 2019-05-03 (pdf)
Kontaktinfo Samverkansgrupp HTA Syd
HTA Syd (vardgivare.skane.se)
Metod- och prioriteringsrådet (vardgivare.skane.se)
3. Kirurgi för benign sjukdom i njurarna
Resultat:
– I ökad utsträckning behandlas patienter från norra Skåne i Växjö.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-04-23 (pdf)
Uppföljning 2019-04-01 (pdf)
4. Ortopedi – axelkirurgi
Resultat:
Del I gäller nyckelbenskirurgi där en HTA-rapport visar att det inte finns vetenskapliga belägg för att kirurgisk behandling ger bättre resultat än icke kirurgisk behandling vid okomplicerade nyckelbensfrakturer. Rekommendation att inte operera okomplicerade nyckelbensfrakturer. Fortsatt uppföljning måste ske på verksamhetsnivå inom respektive region i samråd med regionalt chefsamråd ortopedi.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
HTA-rapport 2017-12-20: Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet – kirurgisk och icke-kirurgisk behandling (pdf)
Rapport 2020-08-18 (pdf)
Uppföljning del I 2021-10-25 (pdf)
Del II gäller ortopedi vid subakromiellt smärtsyndrom, där en HTA-rapport visar att operation inte bör genomföras vid inklämning i axeln (impingement). HTA-analysen visar att viss axelkirurgi (artroskopisk subakromiell dekompression, ASD) inte medför någon kliniskt relevant fördel jämfört med icke kirurgisk behandling. Fortsatt uppföljning måste ske på verksamhetsnivå inom respektive region i samråd med regionalt chefsamråd ortopedi.
Beslut SRVN 2020-02-14 (pdf)
HTA-rapport 2019-11-01: Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom (pdf)
Uppföljning del II 2021-10-25 (pdf)
5. Ortopedi – ryggkirurgi
Resultat:
– Ökad tillgänglighet och stärkt kompetensutveckling genom att läkare från Blekinge, Halland och Kronoberg utbildas och tjänstgör i Skåne, för att förbättra och förstärka ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-04-23 (pdf)
Uppföljning 2019-03-20 (pdf)
6. Ortopedi – bäckenkirurgi efter trauma
Resultat:
– All bäckenkirurgi efter trauma utförs på Sus.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
Uppföljning 2019-03-20 (pdf)
7. Stroke
Resultat:
– En simuleringsmodell med tidskritiska variabler för optimal hantering av strokepatienter har tagits fram och vidareutvecklats av en forskningsgrupp på Malmö universitet.
– Två vetenskapliga artiklar publicerades under 2021.
– Simuleringsmodellen kan bland annat användas som beslutsunderlag inför eventuell investering i CT-ambulanser (specialutrustade ambulanser med CT-hjärnscanner).
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-12-06 (pdf)
Vetenskapliga artiklar:
Mobile stroke units for acute stroke care in the south of Sweden (tandfonline.com) (jan 2021)
An Individual-based Simulation Approach for Generating a Synthetic Stroke Population (diva-portal.org) (april 2021)
An optimization model for the placement of psychiatric emergency units: The case of Region Skåne (diva-portal.org) (september 2021)
8. Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar
Arbetsgrupp för kolorektala sjukdomar permanentad. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-06-07 (pdf)
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – kolorektala sjukdomar
Uppföljning 2019-10-31 (pdf)
Uppdrag: Omfördelning av benign kolorektal kirurgi (pdf)
9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
Resultat:
– Permanentad arbetsgrupp för benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus och ventrikel. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-12-06 (pdf)
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – esofagus och ventrikel
Rapport 2020-08-21 (pdf)
10. Kompetensutveckling inom medicinsk teknik
Resultat:
– Utbildningsinsatser planeras att samordnas inom befintliga nätverk.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
Rapport 2020-06-15 (pdf)
11. Skopi-utredning
Resultat:
– Analys av behov av skopier i Södra sjukvårdsregionen.
– Gemensam utbildning av skopister (sjuksköterskor) planeras med Blekinge Tekniska högskola, BTH, från våren 2020.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-06-07 (pdf)
Uppföljning 2019-10-31 (pdf)
Uppföljning 2023-03-20 (pdf)
12. Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
Resultat:
Ökad medellivslängd medför att cancerinsjuknandet ökar samtidigt som överlevnaden i många cancersjukdomar blir allt bättre. Framtidens cancerpatient kommer att vara äldre och ha annan samsjuklighet. Ur patient- såväl som resursperspektiv blir det viktigt att kunna erbjuda en högkvalitativ onkologisk behandling så nära hemorten som möjligt i kombination med nivåstrukturerade insatser då detta krävs. Tillgången till onkologisk kompetens behöver säkras i hela sjukvårdsregionen för att uppnå jämlik vård. Södra regionvårdsnämnden rekommenderar regionerna att fortsätta sitt arbete med att anpassa sina verksamheter i enlighet med förslagen i rapporten.
Uppdrag (pdf)
Slutrapport och beslut SRVN 2020-06-05 (pdf)
Uppföljning 2021-10-19 (pdf)
13. Ablationer
Resultat:
Del I: Ablationsbehandling av hjärtrytmrubbningar är en högspecialiserad verksamhet som i Södra sjukvårdsregionen är förlagd till Sus samt Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona. På grund av ökat remissinflöde och minskad verksamhet under 2020 på grund av covid-19 är har kötiderna förlängts. Samarbetet mellan sjukvårdsregionens båda ablationscentra utvecklats. Rutiner har införts för att möjliggöra och underlätta överföring av patienter mellan centra. För att omhänderta nuvarande och framtida behov krävs emellertid ytterligare en sal/lab för ablationsverksamhet.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2019-10-03 (pdf)
Uppföljning 2021-03-03 (pdf)
Del II: För att hantera bristande tillgänglighet och möta ett ökat behov krävs en utökning av den totala verksamheten i Södra sjukvårdsregionen. Efter diskussion i chefsamråd hjärta/kärl och avstämning med berörda kliniker föreslås att gå vidare med en behovsanalys och förslag till resursförstärkning såväl på Sus som på Blekingesjukhuset. Södra regionvårdsnämnden beslutade i november 2021 att rekommendera Region Blekinge och Region Skåne att genomföra de investeringar som föreslås i rapporten. Uppföljning ska genomföras våren 2024.
Uppdrag (pdf)
Slutrapport 2021-10-19 (pdf)
14. Spinal rehabilitering
Resultat:
Arbetsgruppen föreslår att alla patienter med ryggmärgsskada i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas primär rehabilitering, inklusive initial intermediärvård, inom den högspecialiserade verksamheten på Sus och att fortsatt rehabilitering genomförs av specialistteam i hemregionen. Socialstyrelsen har 2021-10-13 beslutat att tilldela Sus nationell högspecialiserad vård (NHV) för patienter med förvärvad ryggmärgsskada vilket innebär att arbetsgruppens förslag kan integreras med NHV-uppdraget. Södra regionvårdsnämnden har godkänt rapporten och rekommenderar regionerna att genomföra de förslag som beskrivs i slutrapporten.
Uppdrag (pdf)
Redovisning 2019-11-22 (pdf)
Beslut SRVN 2021-06-11 (pdf)
Nationell högspecialiserad vård vid ryggmärgsskada till Södra sjukvårdsregionen (pdf)
15. Endokrin halskirurgi
Resultat:
Uppföljning hösten 2020 visar att det fortsatt finns kapacitetsbrist i Södra sjukvårdsregionen avseende endokrin halskirurgi. De åtgärder som rekommenderades har endast i begränsad omfattning genomförts och att tillgängligheten fortsatt är låg. Nämnden rekommenderar regionerna att utreda och implementera de förslag som projektgruppen lagt fram. Förnyad uppföljning senast januari 2022.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2019-10-03 (pdf)
Uppföljning 2020-12-03 (pdf)
16. Inflammatoriska tarmsjukdomar
Resultat:
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), innefattande ulcerös kolit och Crohns sjukdom, är kroniska sjukdomar som inte går att bota. I flertalet fall insjuknar patienten vid 15-35 års ålder och lever med sjukdomen under resten av livet. Behandlingen av IBD har de senaste åren ändrats radikalt efter införande av nya mediciner och operationsmetoder. En arbetsgrupp med verksamhetsföreträdare från samtliga regioner har utifrån en beskrivning av nuläget tagit fram tio förslag till åtgärder för att förbättra och utveckla IBD-vården i Södra sjukvårdsregionen. Bland åtgärderna finns regionövergripande vidareutbildning av sjuksköterskor, utökning av sjukvårdsregionala behandlingskonferenser, prioritering av öppenvård med tydligare ansvarsfördelning mellan primärvård och specialistvård samt utvecklad samverkan med patientföreträdare. Rapportens förslag harmoniserar med nyligen godkänt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för IBD. Uppföljning skall ske hösten 2023.
Uppdrag delprojekt 16 (pdf)
Beslut SRVN 2022-09-30 (pdf)
Slutrapport delprojekt 16 (pdf)
17. Rutinmässig testning för defekt mismatch-reparations proteiner på tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer
Resultat:
Ett införande av regelmässig dMMR-analys vid nydiagnostiserad kolorektal cancer har införts i samtliga regioner som ingår i Södra sjukvårdsregionen. Det innebär att rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer har implementerats hos huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen. Den regelmässiga dMMR-analysen innebär att förutsättningen för att kunna uppnå målet om en god, jämlik och likvärdig vård i behandlingen av kolorektal cancer i Södra sjukvårdsregionen har förstärkts. Det ökar möjligheterna att indentifiera personer med Lynchs syndrom. Identifiering av personer med Lynchs syndrom innebär att dessa personer och deras familjer får ett förbättrat omhändertagande. Genetisk vägledning och kontrollprogram vid Lynchs syndrom bidrar till förbättrad hälsa och förebygger cancer.
Uppdrag delprojekt 17 (pdf)
Beslut SRVN 2020-10-08 (pdf)
Slutrapport delprojekt 17 (pdf)
Uppföljning delprojekt 17 2022-08-24 (pdf)
18. Gemensamma arbetssätt och rutiner för uppföljning av patienter med ökad risk för cancersjukdom

Resultat:
Södra regionvårdsnämnden föreslår att huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen beslutar om etablering av en tydlig struktur för omhändertagande av personer med risk för ärftlig cancer samt att man förstärker det centrala stödet på sjukvårdsregional nivå med ansvar för informationsspridning, utbildning, kvalitetsregister och klinisk forskning. Det centrala stödet på sjukvårdsregional nivå förstärks.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2020-10-08 (pdf) 
Uppföljning delprojekt 18, version 2023-10-11 (pdf)

19. Kärlkirurgi
Resultat:
Rapporten lägger fram ett antal konstruktiva förslag för att öka förutsättningarna för jämlik vård inom kärlkirurgi. Till förslagen hör rotationstjänstgöring för ST, koncentrering av vissa sällsynta ingrepp samt önskan om att arbetet får fortsätta genom bildandet av en särskild arbetsgrupp. Södra regionvårdsnämnden gav sitt stöd för fortsatt samverkan i enlighet med förslaget.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2020-10-08 (pdf)
>20. Parkinsons sjukdom, djup hjärnstimulering (DBS)
Resultat:
Delprojektets syfte har varit att skapa förutsättningar för långtidsuppföljning av DBS-patienter på lokala sjukhus genom utbildning av läkare och sjuksköterskor. Med ett tätt samarbete med DBS-teamet på Sus flyttas patienter successivt över till hemortssjukhusen när stimuleringsinställningarna är etablerade för fortsatta kontroller, till exempel batterikontroller, systemkontroll vid fel, eller på/av-stängning i samband med andra undersökningar och ingrepp. Aktuellt förslag innebär att fyra stycken så kallade satellit-mottagningar för DBS etableras i Södra sjukvårdsregionen. De neurologmottagningar som föreslås bli nya satellit-mottagningar för DBS är:

 

  • Halmstad
  • Helsingborg
  • Karlskrona
  • Växjö (har redan en viss DBS-verksamhet)

Södra regionvårdsnämnden har beslutat att godkänna slutrapporten om DBS Parkinson och rekommenderar regionerna att starta upp föreslagna satellit enligt arbetsgruppens förslag.
Uppdrag delprojekt 20 (pdf)
Beslut SRVN 2022-06-02–03 (pdf)
Slutrapport delprojekt 20 (pdf)
Uppföljning 2023-03-16 (pdf)

21. Blodsamverkan
Resultat:
I Södra sjukvårdsregionen har antalet blodtransfusioner minskat under de senaste åren. Antalet aktiva blodgivare och helblodstappningar har också minskat men inte i samma utsträckning som minskningen av blodtransfusioner. Självförsörjningsgraden ligger idag över 100 procent för alla regioner i Södra sjukvårdsregionen. Samverkan kring blodprodukter kan fortsatt vara aktuell i mer specifika fall till exempel för tillgång till specifika blodgrupper eller trombocyter (blodplättar). Delprojektet är avslutat, det kan dock återupptas efter eventuellt beslut från Socialstyrelsen i frågan.
Uppdrag delprojekt 21 (pdf)
Beslut SRVN 2020-12-03 (pdf)
Slutrapport delprojekt 21 (pdf)
Uppföljning delprojekt 21 2022-08-19 (pdf)
22. Luftburna sjuktransporter
Resultat:
Rapporten analyserar effekterna av en helikopter i Södra sjukvårdsregionen som komplement till vägambulans för att i tidskritiska situationer snabbt nå ut med medicinsk kompetens och transportera patienten till rätt vårdnivå. Rapporten föreslår att helikopterverksamhet inrättas med dygnet runt beredskap och belyser olika lösningar för att uppnå detta. En handlingsplan presenterades för Södra Regionvårdsnämnden med beslut på nämndsmötet den 2021-06-11 att beredningen förs vidare till respektive region.
Uppdrag delprojekt 22 (pdf)
Beslut SRVN 2020-06-05 (pdf)
Slutrapport delprojekt 22 (pdf)
23. Tillgång till akut magnetresonanstomografi (MRT)
Resultat:
Arbetsgruppen föreslår att patienter i behov av akut MRT mellan klockan 21 och 07 från och med 1 september 2021 remitteras till Sus. Under all övrig tid föreslås att undersökningen genomförs på respektive hemortssjukhus. Södra regionvårdsnämnden har godkänt rapporten och rekommenderar regionerna att följa arbetsgruppens förslag.
Uppdrag delprojekt 23 (pdf)
Beslut SRVN 2021-06-11 (pdf)
Slutrapport delprojekt 23 (pdf)
Uppföljning delprojekt 23 2022-08-05 (pdf)
24. Benign gynekologisk kirurgi
Resultat:
För att uppnå jämlik och kunskapsbaserad vård samtidigt med god tillgänglighet har en arbetsgrupp inom ramen för Samarbete för bättre vård kartlagt området benign gynekologisk kirurgi och inventerat nuläget avseende resurser och behov. Baserat på nuläge och att nationell högspecialiserad vård inom endometrios har tilldelats SUS har arbetsgruppen tagit fram ett förslag om omfördelning av viss benign gynekologisk kirurgi. Förslaget innebär att cirka 90 operationer omfördelas per månad varav merparten från SUS till andra sjukhus i sjukvårdsregionen. Rapporten föreslår särskild remissrutin (”remiss direkt”) samt formaliserade avtal för att skapa långsiktiga förutsättningar. Södra regionvårdsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten om benign gynekologi och rekommenderar regionerna att genomföra de omfördelningar som föreslås.
Uppdrag delprojekt 24 (pdf)
Beslut SRVN 2021-03-03 (pdf)
Slutrapport delprojekt 24 (pdf)
Uppföljning delprojekt 24 2022-11-29 (pdf)
25. Kliniska distansmöten
Resultat:
Det saknas idag grundläggande struktur och överblick av kliniska distansmöten gällande styrning och ledning, kapacitetsutnyttjande och support samt en gemensam teknisk standard. I slutrapporten lägger arbetsgruppen fram ett antal åtgärder för att komma tillrätta med dessa utmaningar och optimera nyttjandet av kliniska distansmöten. Bland annat pekar arbetsgruppen på behovet av samverkan på regional, sjukvårdsregional och nationell nivå avseende tekniska lösningar, dataskydd- och informationssäkerhet. Södra regionvårdsnämnden har beslutat att godkänna slutrapporten och har beslutat att det bildas en arbetsgrupp för sjukvårdsregional samverkan för frågor som rör tekniskt utveckling och gemensamt tekniskt gränssnitt. Regionerna rekommenderas att tillskapa funktioner för sammanhållen och verksamhetsnära support samt för styrning och informationssäkerhet enligt arbetsgruppens förslag.
Uppdrag delprojekt 25 (pdf)
Beslut SRVN 2022-12-01–02 (pdf)
Slutrapport delprojekt 25 (pdf)
26. ME/CFS
Resultat:
Del I: ME/CFS är ett delprojekt inom ”Samarbete för bättre vård” som påbörjades under våren 2021. Efter att en nulägesbeskrivning redovisades i december 2021 har arbetsgruppen tagit fram ett förslag om utformning av ny mottagning för postinfektiösa långtidssymptom hos vuxna. Södra regionvårdsnämnden har vid mötet den 30 september 2022 beslutat att rekommendera regionerna att inrätta en mottagning för postinfektiösa långtidssymptom hos vuxna i Södra sjukvårdsregionen. Rekommendationen innebär en etablering av en strukturerad, tvärprofessionell och förankrad vårdkedja för patienter med ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome) i Södra sjukvårdsregionen. Södra regionvårdsnämnden rekommenderar även att det görs en fördjupad utredning om utformning av en mottagning för postinfektiösa långtidssymtom hos barn och ungdom utifrån erfarenheterna av den pilotverksamhet som idag bedrivs på Skånes universitetssjukhus. I nulägesbeskrivningen konstaterades att det saknas en strukturerad, tvärprofessionell och förankrad vårdkedja för ME/CFS i Södra sjukvårdsregionen. Föreslagen mottagning blir ett komplement till primärvården, där patienten kommer att ha sin initiala och varaktiga kontakt. Mottagningens uppdrag, som del av vårdkedjan, ska ha en tydlig start- och slutpunkt samt omfatta utredning/diagnos, behandlingsrekommendationer och i vissa fall inledande primär rehabilitering. Regionerna i Södra sjukvårdsregionen ska gemensamt fatta beslut om lämplig placering av mottagning för vuxna och att förslag till solidarisk finansiering tas fram.
Uppdrag delprojekt 26 (pdf)
Nulägesbeskrivning 2021-12-02 (pdf)
Vårdkedja vuxna ME/CFS inom Södra sjukvårdsregionen (pdf) 
Beslut SRVN 2022-09-30 (pdf) 
Slutrapport delprojekt 26 inkl bilagor (pdf)
>30. Ätstörning
Resultat:
Ätstörningar är en grupp allvarliga psykiatriska diagnoser med i vissa fall livshotande kroppsliga och psykologiska komplikationer. Socialstyrelsen har beslutat av viss vård av svårbehandlad ätstörning ska utgöra nationell högspecialiserad vård och har tilldelat Region Skåne tillstånd från december 2023. Inom ramen för ”Samarbete för bättre vård” har en sjukvårdsregional grupp bildats för samordning av utbildningsinsatser, samt att konsultverksamhet ska etableras för att stödja behandlare på regional/lokal nivå. I delprojektet ingår Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg. Efter beredning i ledningsgruppen har beslut tagits i Södra regionvårdsnämnden. Ledningsgruppen betonar vikten av att chefsamråd psykiatri stöttar och följer implementeringen.
Uppdrag delprojekt 30 (pdf)
Beslut SRVN 2023-06-01–02 (pdf)
Slutrapport delprojekt 30 (pdf)
31. Självskadebeteende
Resultat:
Självskadebeteende innebär att individen avsiktligt orsakar skada mot sig själv. Det är ett vanligt problem bland unga och särskilt bland personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid svårbehandlad självskadebeteende ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter för vuxna och för barn vid två enheter. Region Skåne har tilldelades tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för vuxna patienter med svårbehandlat självskadebeteende från och med 1 januari 2023. Inom ramen för Samarbete för bättre vård har en arbetsgrupp med representanter från Skåne, Kronoberg och Blekinge tagit fram förslag för att stärka omhändertagandet av patienter med självskadebeteende.
Beslut SRVN 2023-03-03 (pdf)
Slutrapport delprojekt 31 (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild