Södra sjukvårdsregionen

Delprojekt – under införande/ uppföljning

Process för delprojekt under införande/uppföljning

När Södra regionvårdsnämnden, SRVN, beslutat att rekommendera huvudmännen att följa ett delprojekts förslag måste respektive huvudman därefter ta ett beslut att införa förslaget. Uppföljning görs i chefsamråd eller ledningsgrupp.

1. AT/ST-utbildning
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– Pilot för gemensam handledarkurs 2018.
– Gemensam fortbildning för studierektorer infört under 2018.
Uppdrag (pdf)
Beslut 2017-10-04 (pdf) 
Uppföljning 2018-11-23 (pdf)
Kontaktinfo arbetsgrupp AT/ST
2. HTA, Health Technology Assessment
Arbetsgruppen permanentad, rapporterar till ledningsgruppen.
Resultat:
– HTA Syd, gemensam samverkansfunktion för Södra sjukvårdsregionen införd.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-10-04 (pdf)
Rapport 2018-05-29 (pdf)
Beslut Samverkansgrupp HTA Syd 2019-05-03 (pdf)
Kontaktinfo Samverkansgrupp HTA Syd
HTA Syd (vardgivare.skane.se)
Metod- och prioriteringsrådet (vardgivare.skane.se)
3. Kirurgi för benign sjukdom i njurarna
Resultat:
– I ökad utsträckning behandlas patienter från norra Skåne i Växjö.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-04-23 (pdf)
Uppföljning 2019-04-01 (pdf)
4. Ortopedi – axelkirurgi
Resultat:
Del I gäller nyckelbenskirurgi där en HTA-rapport visar att det inte finns vetenskapliga belägg för att kirurgisk behandling ger bättre resultat än icke kirurgisk behandling vid okomplicerade nyckelbensfrakturer. Rekommendation att inte operera okomplicerade nyckelbensfrakturer.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
HTA-rapport 2017-12-20: Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet – kirurgisk och icke-kirurgisk behandling (pdf)
Rapport 2020-08-18 (pdf)
Del II gäller ortopedi vid subakromiellt smärtsyndrom, där en HTA-rapport visar att operation inte bör genomföras vid inklämning i axeln (impingement). HTA-analysen visar att viss axelkirurgi (artroskopisk subakromiell dekompression, ASD) inte medför någon kliniskt relevant fördel jämfört med icke kirurgisk behandling.
Beslut SRVN 2020-02-14 (pdf)
HTA-rapport 2019-11-01: Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom (pdf)
Uppföljning planerad till hösten 2021.
5. Ortopedi – ryggkirurgi
Resultat:
– Ökad tillgänglighet och stärkt kompetensutveckling genom att läkare från Blekinge, Halland och Kronoberg utbildas och tjänstgör i Skåne, för att förbättra och förstärka ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-04-23 (pdf)
Uppföljning 2019-03-20 (pdf)
6. Ortopedi – bäckenkirurgi efter trauma
Resultat:
– All bäckenkirurgi efter trauma utförs på Sus.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
Uppföljning 2019-03-20 (pdf)
7. Stroke
Resultat:
– En modell med tidskritiska variabler för optimal hantering av strokepatienter har tagits fram tillsammans med Malmö universitet. Simuleringsmodellen ska utvecklas och valideras.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-12-06 (pdf)
8. Kirurgi för benigna kolorektala sjukdomar
Arbetsgrupp för kolorektala sjukdomar permanentad. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-06-07 (pdf)
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – kolorektala sjukdomar
Uppföljning 2019-10-31 (pdf)
Uppdrag: Omfördelning av benign kolorektal kirurgi (pdf)
9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
Resultat:
– Permanentad arbetsgrupp för benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus och ventrikel. Stämmer kontinuerligt av med RCC och rapporterar till chefsamrådet kirurgi.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-12-06 (pdf)
Kontaktinfo arbetsgrupp kirurgi – esofagus och ventrikel
Rapport 2020-08-21 (pdf)
10. Kompetensutveckling inom medicinsk teknik
Resultat:
– Utbildningsinsatser planeras att samordnas inom befintliga nätverk.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2017-11-30 (pdf)
Rapport 2020-06-15 (pdf)
11. Skopi-utredning
Resultat:
– Analys av behov av skopier i Södra sjukvårdsregionen.
– Gemensam utbildning av skopister (sjuksköterskor) planeras med Blekinge Tekniska högskola, BTH, från våren 2020.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2018-06-07 (pdf)
Uppföljning 2019-10-31 (pdf)
12. Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov
Resultat:
Ökad medellivslängd medför att cancerinsjuknandet ökar samtidigt som överlevnaden i många cancersjukdomar blir allt bättre. Framtidens cancerpatient kommer att vara äldre och ha annan samsjuklighet. Ur patient- såväl som resursperspektiv blir det viktigt att kunna erbjuda en högkvalitativ onkologisk behandling så nära hemorten som möjligt i kombination med nivåstrukturerade insatser då detta krävs. Tillgången till onkologisk kompetens behöver säkras i hela sjukvårdsregionen för att uppnå jämlik vård. Regionvårdsnämnden rekommenderade regionerna att genomföra rapportens åtgärdsförslag.
Uppdrag (pdf)
Slutrapport och beslut SRVN 2020-06-05 (pdf)
14. Spinal rehabilitering
Resultat:
Arbetsgruppen föreslår att alla patienter med akut ryggmärgsskada i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas primärrehabilitering, inklusive initial intermediärvård, inom den högspecialiserade verksamheten på Sus och att fortsatt rehabilitering inom öppenvården genomförs av specialistteam i hemregionen. Södra regionvårdsnämnden har godkänt rapporten men avvaktar med rekommendationer till regionerna till efter att Socialstyrelsen fattat beslut om tilldelning av nationell högspecialiserad vård för patienter med ryggmärgsskada.
Uppdrag (pdf)
Redovisning 2019-11-22 (pdf)
Beslut SRVN 2021-06-11 (pdf)
15. Endokrin halskirurgi
Resultat:
Uppföljning hösten 2020 visar att det fortsatt finns kapacitetsbrist i Södra sjukvårdsregionen avseende endokrin halskirurgi. De åtgärder som rekommenderades har endast i begränsad omfattning genomförts och att tillgängligheten fortsatt är låg. Nämnden rekommenderar regionerna att utreda och implementera de förslag som projektgruppen lagt fram. Förnyad uppföljning senast januari 2022.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2019-10-03 (pdf)
Uppföljning 2020-12-03 (pdf)
17. Rutinmässig testning för defekt mismatch-reparations proteiner på tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer
Resultat:
Södra regionvårdsnämnden föreslår att huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen beslutar om rutinmässig testning av tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer.

  • Införande av rutinmässig testning av samtliga patienter med tjock- och ändtarmscancer:
  • Räddar liv och hälsa för personer med risk för ärftlig cancer
  • Möjliggör skräddarsydd behandling för vissa patienter som slipper tilläggsbehandling med cellgifter
  • Innebär jämlik vård
  • Medför initialt en ökad kostnad och ökad belastning på den onkogenetiska mottagningen men på sikt vinster med färre insjuknande i tjocktarmscancer och livmodercancer
  • Innebär långsiktigt minskade kostnader för sjukvården, samhället och den enskilda individen

Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2020-10-08 (pdf)

18. Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer
Resultat:
Södra regionvårdsnämnden föreslår att huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen beslutar om etablering av en tydlig struktur för omhändertagande av personer med risk för ärftlig cancer samt att man förstärker det centrala stödet på sjukvårdsregional nivå med ansvar för informationsspridning, utbildning, kvalitetsregister och klinisk forskning. Det centrala stödet på sjukvårdsregional nivå förstärks.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2020-10-08 (pdf)
19. Kärlkirurgi
Resultat:
Rapporten lägger fram ett antal konstruktiva förslag för att öka förutsättningarna för jämlik vård inom kärlkirurgi. Till förslagen hör rotationstjänstgöring för ST, koncentrering av vissa sällsynta ingrepp samt önskan om att arbetet får fortsätta genom bildandet av en särskild arbetsgrupp. Södra regionvårdsnämnden gav sitt stöd för fortsatt samverkan i enlighet med förslaget.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2020-10-08 (pdf)
21. Blodsamverkan
Resultat:
I Södra sjukvårdsregionen har antalet blodtransfusioner minskat under de senaste åren. Antalet aktiva blodgivare och helblodstappningar har också minskat men inte i samma utsträckning som minskningen av blodtransfusioner. Självförsörjningsgraden ligger idag över 100 procent för alla regioner i Södra sjukvårdsregionen. Samverkan kring blodprodukter kan fortsatt vara aktuell i mer specifika fall till exempel för tillgång till specifika blodgrupper eller trombocyter (blodplättar). Blodsamverkan i Skåne planerar att november 2021 att gå över till samma datasystem som övriga blodverksamheter i Södra sjukvårdsregionen vilket kommer att ytterligare underlätta samarbetet. Uppföljning planeras till våren 2022.
Uppdrag (pdf)
Slutrapport och beslut 2020-12-03 (pdf)
22. Luftburna sjuktransporter
Resultat:
Rapporten analyserar effekterna av en helikopter i Södra sjukvårdsregionen som komplement till vägambulans för att i tidskritiska situationer snabbt nå ut med medicinsk kompetens och transportera patienten till rätt vårdnivå. Rapporten föreslår att helikopterverksamhet inrättas med dygnet runt beredskap och belyser olika lösningar för att uppnå detta. En handlingsplan presenterades för Södra Regionvårdsnämnden med beslut på nämndsmötet den 2021-06-11 att beredningen förs vidare till respektive region och att regionerna återrapporterar till kommande nämndsmöte i november 2021.
Uppdrag (pdf)
Slutrapport och beslut SRVN 2020-06-05 (pdf)
23. Tillgång till akut magnetresonanstomografi (MRT) inom Södra sjukvårdsregionen
Resultat:
Arbetsgruppen föreslår att patienter i behov av akut MRT mellan klockan 21 och 07 från och med 1 september 2021 remitteras till Sus. Under all övrig tid föreslås att undersökningen genomförs på respektive hemortssjukhus. Södra regionvårdsnämnden har godkänt rapporten och rekommenderar regionerna att följa arbetsgruppens förslag.
Uppdrag (pdf)
Beslut SRVN 2021-06-11 (pdf)
24. Benign gynekologisk kirurgi
Resultat:
För att uppnå jämlik och kunskapsbaserad vård samtidigt med god tillgänglighet har en arbetsgrupp inom ramen för Samarbete för bättre vård kartlagt området benign gynekologisk kirurgi och inventerat nuläget avseende resurser och behov. Baserat på nuläge och att nationell högspecialiserad vård inom endometrios har tilldelats SUS har arbetsgruppen tagit fram ett förslag om omfördelning av viss benign gynekologisk kirurgi. Förslaget innebär att cirka 90 operationer omfördelas per månad varav merparten från SUS till andra sjukhus i sjukvårdsregionen. Rapporten föreslår särskild remissrutin (”remiss direkt”) samt formaliserade avtal för att skapa långsiktiga förutsättningar. Södra regionvårdsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten om benign gynekologi och rekommenderar regionerna att genomföra de omfördelningar som föreslås. Uppföljning ska presenteras för nämnden hösten 2021 och våren 2022.
Uppdrag (pdf)
Slutrapport och beslut SRVN 2021-03-03 (pdf)

Samarbete för bättre vård, ordbild