Södra sjukvårdsregionen

Forsknings- och utvecklingsmedel

Regionfinansierad forskning

Regionfinansierad forskning administreras av Region Skånes enhet för forskning och utveckling. Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga regionanställda i Södra sjukvårdsregionen, dvs Region Blekinge, kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte i Region Halland, Region Kronoberg samt Region Skåne.

En särskilt tillsatt prioriteringsgrupp fördelar anslag till projekt. Gruppen ska årligen utses av Region Skåne efter samråd med Södra regionvårdsnämnden. I gruppen ska bl a ingå representanter från övriga regioner. Ordförande utses av Region Skåne.

Regionalt forskningsstöd doktorandanslag för år 2022

Projekt ”Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov”

För år 2021 finns ett regionalt forskningsstöd, i form av ett anslag om 453 249 kr, avsatt för forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt med tydlig forskningsansats.

Behöriga att söka anslag är samtliga regionanställda inom Region Kronoberg, Region Halland, Region Skåne eller anställda på vårdenhet med vilken regionen har avtal. I första hand är anslaget riktat till anställda som arbetar med patienter med särskilt komplexa vårdbehov och som vårdas med hjälp av LRV och LPT i den Södra sjukvårdsregionen men även andra kan komma ifråga om projektet ligger inom anslagets inriktning.

Mer information:
Forskningsstöd avseende projekt med inriktning ”Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov” (regionkronoberg.se)

Sjukvårdsregionala utvecklingsmedel

Regionerna i Södra sjukvårdsregionen avsätter 50 öre per invånare för att stimulera utveckling inom ramen för olika samarbetsprojekt i Södra sjukvårdsregionen. Medlen, som totalt uppgår till ca 1 mkr, kan t.ex. användas för att möjliggöra ändrade patientflöden över regiongränserna. Konkret kan detta omfatta utbildningsinsatser eller förändrad infrastruktur. Förslag om ändamål lämnas till Södra sjukvårdsregionens kansli av deltagare i sjukvårdsregionala samarbetsgrupper med koppling till kunskapsstyrning, chefsamråd eller delprojekt inom ”Samarbete för bättre vård”.

Externa länkar

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder (tidigare FoU-centrum Skåne)

Forskning i Region Skåne