Södra sjukvårdsregionen

Forsknings- och utvecklingsmedel

Inom Södra sjukvårdsregionen finns forsknings- och utvecklingsmedel för olika ändamål, som kan sökas av anställda inom regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Regionfinansierad forskning

Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga regionanställda i Södra sjukvårdsregionen, dvs Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne samt kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte i Region Halland.

En särskilt tillsatt prioriteringsgrupp fördelar anslag till projekt. Gruppen ska årligen utses av Region Skåne efter samråd med Södra regionvårdsnämnden. I gruppen ska bl a ingå representanter från övriga regioner. Ordförande utses av Region Skåne. Den regionfinansierade forskningen administreras av Region Skånes enhet för forskning och utveckling.

Regionalt forskningsstöd: doktorandanslag för år 2023 samt projektanslag för åren 2023-2024

Projekt ”Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov”

För år 2022 finns ett regionalt forskningsstöd, i form av ett anslag om 553 249 kr, avsatt för forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt med tydlig forskningsansats.

Behöriga att söka anslag är samtliga regionanställda inom Region Kronoberg, Region Halland, Region Skåne eller anställda på vårdenhet med vilken regionen har avtal. I första hand är anslaget riktat till anställda som arbetar med patienter med särskilt komplexa vårdbehov och som vårdas med hjälp av LRV och LPT i den Södra sjukvårdsregionen men även andra kan komma ifråga om projektet ligger inom anslagets inriktning.

Mer information:
Forskningsstöd avseende projekt med inriktning ”Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov” (regionkronoberg.se)

Ledigkungörelse SVK 2022 (pdf)

Utvecklings- och utbildningsfond

Regionerna i Södra sjukvårdsregionen avsätter årligen 50 öre per invånare för att stimulera samverkan inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Fonden ger stöd till utvecklings- och förbättringsprojekt samt utbildningsinsatser som omfattar två eller fler av regionerna i Södra sjukvårdsregionen. Primär målgrupp är verksamheter inom regiondriven hälso- och sjukvård inklusive tandvård men även lärosäten och kommuner kan inkluderas som samarbetspartners. Syftet är att stimulera ökat samarbete mellan regionerna och/eller höja kompetensen inom specifikt område för att bidra till god, jämlik och kostnadseffektiv vård.

PM – Södra sjukvårdsregionens utvecklings- och utbildningsfond (pdf)

Ansökningsblankett (pdf)

Externa länkar

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder (tidigare FoU-centrum Skåne)

Forskning i Region Skåne