Södra sjukvårdsregionen

Forsknings- och utvecklingsmedel

Regionfinansierad forskning

Regionfinansierad forskning administreras av Region Skånes enhet för forskning och utveckling. Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga regionanställda i Södra sjukvårdsregionen, dvs Region Blekinge, kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte i Region Halland, Region Kronoberg samt Region Skåne.

En särskilt tillsatt prioriteringsgrupp fördelar anslag till projekt. Gruppen ska årligen utses av Region Skåne efter samråd med Södra regionvårdsnämnden. I gruppen ska bl a ingå representanter från övriga regioner. Ordförande utses av Region Skåne.

Regionalt forskningsstöd doktorandanslag för år 2021 samt projektanslag för åren 2021-22

Projekt ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”

Klinisk forskning/utveckling inkluderas i priset för Regionpsykiatriska kliniken i Växjö. Anslag för klinisk forskning och utveckling kan sökas av samtliga anställda i regionerna verksamheter i Södra sjukvårdsregionen, dvs Region Blekinge, Region Kronoberg, kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte i Region Halland, samt Region Skåne.

Inkomna ansökningar hanteras och prioriteras av Region Kronoberg.

Ledigkungörelse SVK 2020 (pdf)
Mall för abstract för återrapportering av FoU-projekt SVK (dotx)
Ansökningssystem Research web

Sjukvårdsregionala utvecklingsmedel

Regionerna i Södra sjukvårdsregionen avsätter 50 öre per invånare för att stimulera utveckling inom ramen för olika samarbetsprojekt i Södra sjukvårdsregionen. Medlen, som totalt uppgår till ca 1 mkr, kan t.ex. användas för att möjliggöra ändrade patientflöden över regiongränserna. Konkret kan detta omfatta utbildningsinsatser eller förändrad infrastruktur. Förslag om ändamål lämnas till Södra sjukvårdsregionens kansli av deltagare i sjukvårdsregionala samarbetsgrupper med koppling till kunskapsstyrning, chefsamråd eller delprojekt inom ”Samarbete för bättre vård”.

Externa länkar

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder (tidigare FoU-centrum Skåne)

Forskning i Region Skåne