Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, augusti 2016

Datum/tid sammanträde:
2016-08-25 kl 13.00-ca 16.00.

Plats:
Skåne – Rådhus Skåne, Kristianstad.


 

2016-08-25 Seminarium: ”Nationella riktlinjer för MS och Parkinson”
Program

1 Justering


2 Klassifikationsrådet spärrlistor
– Fastställa spärrlista 2016 eller 2017
– Årlig uppdatering av spärrlistor till Klassifikationsrådet


3 RCC Syd – nulägesbeskrivning
Mef Nilbert


4 Ekonomiskt bidrag 2016 till RCC Syd


5 Utveckla samarbetet inom gynekologisk cancer
Återrapportering
Jan Eriksson, Ralph Harlid


6 Regional arbetsfördelning – lägesbeskrivning
Margareta Albinsson


7 Aktuell information från Region Kronoberg


8 ExDin-projektet
Lars-Olof Almquist


9 Aktuellt läge Aspiremetoden


10 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper,
Minnesanteckningar
Hjärta/kärl 2016-05-26
Njursjukdomar 2016-02-17
Palliativ vård 2016-03-08, 2016-05-31
Resursgrupp Allmänmedicin 2016-05-25

2 Regionalt chefssamråd
Njursjukdomar och transplantation (se RMK minnesanteckning)
Urologi 2016-05-03


11 Övrigt

Föredragningslista 2016-08-25
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista inkl ärenden 2016-08-25
(pdf för utskrift, 9 sidor)