Södra sjukvårdsregionen

Södra regionvårdsnämnden, februari 2020

Datum/tid:

2020-02-14 kl 10.00-15.00.

Plats:

Kronoberg – PM & Vänner Hotell, Växjö.

Föredragningslista och handlingar

1. Kort information (Sven Oredsson)


2. Val av justeringsperson


3. Handläggare till Södra regionvårdsnämndens kansli (pdf)


4. Processledarstöd som en del i användningen av den statliga satsningen på personcentrerade och sammanhållna vårdförlop (pdf)


5. Sammanträdesplan för 2020 (pdf)


Samarbete för bättre vård
6. Övergripande lägesrapport (Margareta Albinsson)
7. Rapport delprojekt 4 del II axelkirurgi (pdf) (Jan Holst, HTA-Syd)


Övrig information och dragningar
8. Information om HTA Syd (Jan Holst)
9. Information om kunskapsstyrning på nationell, sjukvårdsregional och regionalnivå (Christer Lindbladh)
10. Information om nationell högspecialiserad vård (Sven Oredsson)
11. Kronoberg informerar (Martin Myrskog) – start 15.30


Kommande möten
12. Möte om byggnation 28 februari (pdf)
13. Möte i Tylösand tillsammans med Västra sjukvårdsregionen, 5 till 6 mars (pdf)
14. Vård i rörelse, konferens på initiativ från Socialdepartementet, 26 november (pdf)
15. Övriga frågor


16. Anmälningsärenden (finns i pappersformat på mötet samt kan beställas från kansliet)
16 A Protokollsutdrag §272 RS Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2020(165903)
16 B Mötesant RPO hud- och venerologi 190828
16 C Mötesant RPO barns och ungdomars hälsa protokoll 190919
16 D Mötesant RPO hjärta och kärl RPO 2019-11-05
16 E Mötesant RPO nervsjukdomar 191115
16 F Mötesant RPO palliativ vård 15 nov
16 G Mötesant RPO levnadsvanorversion2 20191118
16 H Mötesant RPO kvinnosjukvård och förlossning 191119
16 I Mötesant RPO tandvård 191120
16 J Mötesant RPO medicinsk diagonstik19112217 B
16 K Mötesant chefer och RPO PH 2019-12-02
16 L Mötesant RPO hjärta och kärl 2019-12-05
16 M Mötesant RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 191206
16 N Mötesant expertgruppen trauma 191209
16 O Mötesant RPO luftvägar 2019-12-13
16 P Mötesant RPO barn och ungdomars hälsa 2020-01-09
16 Q Mötesant RPO äldres hälsa 20-01-22
16 R Mötesant Sjukvårdsregionalt chefsamråd kirurgi 200123