Södra sjukvårdsregionen

Södra regionvårdsnämnden, juni 2021

Datum/tid:

2021-06-11 kl 08.30-12.00.

Plats:

Distansmöte via Teams.

Föredragningslista

1. Ordföranden öppnar mötet, upprop

2. Val av justeringsperson

3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2020

4. Användning av statligt stöd för införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (pdf)

5. Samverkansavtal 2021 (pdf)

6. Uppdrag Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)

7. Samarbete för bättre vård – övergripande information

8. Slutrapport tillgång till MRT under jourtid (delprojekt 23) (pdf)
Niklas Mårtensson

9. Slutrapport spinal rehabilitering (delprojekt 14)

10. Slutrapport inför eventuell upphandling av helikopterverksamhet
Görel Nergelius

11. Nationell högspecialiserad vård

12. Sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet

13. Registercentrum Syd
Mikael Åström, Suzana Selan

14. Blekinge informerar – omställningen inom hälso- och sjukvård och ökad samverkan med kommunerna
Kjell Ivarsson

15. Anmälningsärenden
15a. RPO akut vård 2021-05-07
15b. RPO barn och ungdomars hälsa 2021-02-11
15c. RPO endokrina sjukdomar 2021-03-04
15d. RPO hjärt- och kärlsjukdomar 2021-05-11
15e. RPO hjärt- och kärlsjukdomar 2021-03-17
15f. RPO kvinnosjukdomar och förlossning 2021-04-13
15g. RPO levnadsvanor 2021-04-26
15h. RPO lung- och allergisjukdomar 20 21-02-17
15i. RPO lung- och allergisjukdomar 2021-04-14
15j. RPO nervsystemets sjukdomar 2021-03-25
15k. RPO nervsystemets sjukdomar 2021-05-25
15l. RPO njur- och urinvägssjukdomar 2021-02-10
15m. RPO njur- och urinvägssjukdomar 2021-05-05
15n. RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation 2021-02-25
15o. RPO primärvårdsråd 2021-03-10
15p. RPO tandvård 2021-03-02
15q. RPO äldres hälsa 2021-02-09
15r. RPO äldres hälsa 2021-04-14

Föredragningslista för utskrift