Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, juni 2023

Datum/tid:

2023-06-01 kl 12.00 – 2023-06-02 klockan 13.00 (lunch-lunch)

Plats:

Kronoberg – Quality Hotel Royal Corner, Växjö.

Föredragningslista och handlingar

1. Ordföranden öppnar mötet, upprop

2. Val av justeringsperson

3.Information från kansliet
Rapport arbetsgrupp kärlkirurgi (pdf)
Sven Oredsson

4. Verksamhetsberättelse 2022 (pdf)
Sven Oredsson

5. Ekonomisk redovisning för 2022 samt planering för innevarande mandatperiod
5a. Ekonomisk redovisning för 2022 (pdf)
5b. Förslag till användning och omdisponering av utgående balans (pdf)
Gabriel Pettersson, ekonom, SRVN kansli

6. Uppdragsbeskrivning läkemedelsinformationscentral (pdf)
Sven Oredsson

7. Melanomrapport (pdf)
Anna-Maria Larsson, RCC Syd.

8. Uppföljning delprojekt 11 – koloskopi (pdf)
Birger Pålsson, ordförande.

9. Ekonomisk subventionering av endoskopiutbilding för sjuksköterskor (pdf)
Sven Oredsson och Birger Pålsson.

10. Uppföljning delprojekt 20 – satellitmottagningar för uppföljning av patienter med djup hjärnstimulering på grund av Parkinsons sjukdom (pdf)
Carl Rosenblad, ordförande.

11. Slutrapport delprojekt 30 – ätstörningar (pdf)
Kristina Johansson, ordförande.

12. Nytt delprojekt – avancerad smärtbehandling vid palliativ vård (pdf)
Carina Modeus, ordförande RPO palliativ vård.

13. Status delprojekt 26 – mottagning för postinfektiösa symtom hos vuxna respektive barn och ungdom
13a. Slutrapport delprojekt 26 postinfektiösa långtidssymtom hos vuxna (pdf)
13b. Uppdrag postinfektiösa långtidssymtom barn och ungdom (pdf)
Katarina Jonasson, Region Skåne och Anna Benemark, SRVN kansli.

14. Åtgärder för att utveckla ”Samarbete för bättre vård” baserat på KEFU-rapport (pdf)
Eva Svensson, SRVN kansli.

15. Fördjupad information om sjukvårdsregionala forskningsmedel
Jesper Petersson, forskningschef Region Skåne.

16. Nationell högspecialiserad vård
Sven Karlsson, chefläkare, Sus och Gilbert Tribo, ledamot nämnden för NHV.

17. Information om kunskapsstyrning – framgångar och utmaningar
Christer Lindbladh och Anna Benemark, SRVN kansli.

18. Kronoberg informerar

Föredragningslista för utskrift