Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, maj 2016

Datum/tid sammanträde:
2016-05-25 kl 10.00-16.00.

Plats:
Skåne – Rådhus Skåne, Kristianstad.


 

2016-05-25 Seminarium: ”Information från RCC Syd”
Program

1 Justering


2 Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport för år 2015


3 Ansökan om bidrag för etablering av bäckencancerrehab inom Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd)


4 Nationell nivåstrukturering av kirurgisk behandling av perihilära gallvägstumörer

Remiss nationell och regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdet (ärende 4-7)

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet (ärende 4-7)


5 Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid lokalt avancerad pankreascancer (LAPC)


6 Nationell nivåstrukturering av retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer


7 Regional nivåstrukturering inom cancerområdet


8 Regional nivåstrukturering inom cancerområdet avseende ovarialcancer


9 Solidariskt finansierade verksamheter i Södra sjukvårdsregionen för vilka Region Skåne har driftansvar
Ingrid Bengtsson-Rijavec


10 Aktuell information från Landstinget Blekinge
Ralph Harlid


11 Regional arbetsfördelning
Margareta Albinsson


12 Arbetsfördelning Malmö-Lund
Ingrid Lennerwald


13 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper, minnesanteckningar
Barn och ungdomars hälso- och sjukvård 2016-02-16
Endokrina sjukdomar inkl diabetes 2016-03-17
Hjärta/kärl 2016-01-21, 2016-03-03, 2016-04-14
Nervsystemets sjukdomar 2016-04-08
Resursgrupp Allmänmedicin 2016-02-10

2 Regionalt chefssamråd
Barnsjukvård inkl neonatologi och barnkirurgi 2016-02-19
Gynekologi och obstetrik 2016-03-04
Lungmedicin 2016-01-22
Ortopedi 2016-04-05
Öron, näsa, hals 2016-04-22

3 Inera – Minnesanteckningar från beredningsgrupp 2016-02-25

4 Inera – Årsrapport 2015

5 Planering av sjukvården i Region Skåne sommaren 2016

6 Verksamhetsberättelse 2015 Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen


14 Övrigt