Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, mars 2014

Datum/tid sammanträde:
2014-03-06 kl 08.30-12.00.

Plats:
Halland – Hotel Tylösand, Halmstad.


 

2014-03-05: Seminarium: ”Hållbar sjukvård”
Program

1 Justering


2 Rapportering kvalitetsgranskning klassifikationer
Per Wendel

Analys av kvalitet på diagnosdata från Södra sjukvårdsregionen
Slutrapport analys Landstinget Blekinge
Slutrapport analys Landstinget Kronoberg
Slutrapport analys Region Halland
Slutrapport analys Region Skåne


3 Uppdrag yrkes- och miljödermatologiska avdelningen


4 Nytt regionavtal


5 Remissvar ”Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer”


6 Aktuell information från Region Halland


7 Listning och ersättning inom primärvården inom respektive landsting/region


8 Regionalt cancercentrum syd
– Information
– Handlingsplan cancer (remiss till huvudmännen)
Mef Nilbert


9 Regional medicinsk kunskapsgruppp – Hjärta/kärl
– Presentation av gruppens arbete
– Likabehandling av hjärtinfarkt i Södra sjukvårdsregionen
Steen Jensen
Peter Hårdhammar
Jessica Nilsson


10 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)
 
1 Fertilitetsråd inom Region Skåne
 
2 Regional medicinsk kunskapsgrupp – Minnesanteckningar Njursjukdomar 2013-11-14  


11 Övrigt

Föredragningslista 2014-03-06
(pdf för utskrift, 2 sidor)
 
Föredragningslista och handlingar 2014-03-06
(pdf för utskrift, 102 sidor)