Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, oktober 2019

Datum/tid:

2019-10-03 kl 13.00.

Plats:

Blekinge – First Hotel Carlshamn, Karlshamn.

Föredragningslista och handlingar

1. Val av justeringsperson


2. Samarbete för bättre vård delprojekt 13 ablationer slutrapport (pdf)


3. Samarbete för bättre vård delprojekt 15 endokrin halskirurgi slutrapport (pdf)


4. Samarbete för bättre vård – informationspunkter (pdf)


5. Södra regionvårdsnämndens strategiska plan 2019 — 2020 (pdf)


6. Tillsättning av direktör på Södra regionvårdsnämndens kansli (pdf)


7. Nominering av styrelseledamot till förbundsstyrelsen Svenskt ambulansflyg (pdf)


8. Information från Region Blekinge


9. Ny ledamot Region Blekinge, ersättare


10. Val av politisk styrgrupp Samarbete för bättre vård (pdf)


11. Information nationell högspecialiserad vård


12. Information SVF standardiserade vårdförlopp


13. Förslag till mötesdatum under 2020 (pdf)


14. Anmälningsärenden
A. Minnesanteckningar RPO ögon 2019-09-04
B. Minnesanteckningar chefssamråd infektionssjukdomar 2019-04-24
C. Minnesanteckningar RPO psykiskhälsa 2019-03-08
D. Minnesanteckningar regionalt chefssamråd ÖNH 2019-02-01
E. Minnesanteckningar chefssamråd hjärtvård 2019-05-21
F. Minnesanteckningar RPO kvinnosjukvård och förlossning 2019-06-12
G. Minnesanteckningar RPO habilitering och försäkringsmedicin 2019-06-03
H. Minnesanteckningar RPO medicinsk diagnostik 2019-09-04
I. Minnesanteckningar sjukvårdsregional styrgrupp kolorektalcancerscreening 2019-04-29
J. Minnesanteckningar RPO tandvård 2019-09-03
K. Ledamöter nationellt screeningrådet 2019-06-13
L. Missiv nominering ledamot huvudmannaberedning 2019-06-10
M. Minnesanteckningar RPO hjärta/kärl 2019-05-23
N. Minnesanteckningar RPO hjärta/kärl 2019-09-10
O. Missiv beslut utredningsdirektiv lufttransporter
P. Utredningsuppdrag luftburna sjuktransporter SSVR 2019-10-03