Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen tilldelas statliga medel för fortsatt arbete med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Med överenskommelsen om sammanhållen, jämlik och säker vård för 2023 vill Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i Sverige. Inom ramen för överenskommelsen avsätts 140 miljoner för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.

I Södra sjukvårdsregionen används tilldelade medel i första hand för att stödja implementeringen av vårdförlopp i respektive region. Pengarna används också till processledare i de fyra nationella programområden (NPO) som Södra sjukvårdsregionen har värdskap för och till processledare för nationella arbetsgrupper (NAG) som tar fram vårdförlopp. Inom ramen för Södra sjukvårdsregionens värdskap har vårdförloppen stroke/TIA, epilepsi och kronisk smärta hittills tagits fram. Under 2023 startar arbetet med att också ta fram vårdförlopp för patienter med ALS (amyotrofisk lateralscleros), NPH (normaltryckshydrocephalus) och karies.

Läs mer om överenskommelsen på SKR:
Överenskommelse vårdförlopp (skr.se)

 
Läs mer om arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: