Södra Regionvårdsnämnden

Regionalt forskningsstöd doktorandanslag för år 2019 samt projektanslag för åren 2019 och 2020

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2019 samt projektanslag för åren 2019 och 2020.

Doktorandanslag för år 2019

Doktorandanslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Behörig att söka doktorandanslaget är anställd som är kliniskt aktiv inom:
– Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, södra Halland Region (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner), Region Skåne
– Privata vårdenheter med avtal med ersättning från landstingen ovan

Ledigkungörelse Regionalt forskningsstöd avseende doktorandanslag för år 2019 inkl information om driftsmedel

Ansökningssystem

Frågor kring prioriteringen
Anders Håkansson, e-post anders_c.hakansson@med.lu.se

Frågor kring ansökningsförfarandet
Margaretha Nilsson, e-post margaretha.i.nilsson@skane.se, tfn 046-17 64 51

Övriga frågor
region.forskning@skane.se

Projektanslag för åren 2019 och 2020

Projektanslaget avser forskningsprojekt med huvudinriktning mot klinisk patientnära forskning. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Behörig att söka är anställd som är disputerad och har en anställning minst 40 % inom:
– Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, södra Halland Region (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner), Region Skåne
– Privata vårdenheter/vårdgivare med avtal med ersättning från landstingen ovan

Behörig att söka projektanslaget är även den som har en kombinationstjänst (lektorat eller professur) med minst 30 % klinisk tjänstgöring. Det är dock inte tillåtet att finansiera den senare delen med tilldelade medel som är tänkta för de gruppmedlemmar som har minst 40 % klinisk anställning.

Ledigkungörelse Regionalt forskningsstöd för åren 2019 och 2020 avseende projektanslag inkl information om driftsmedel

Ansökningssystem

Frågor kring prioriteringen 
Kerstin Berntorp, e-post kerstin.berntorp@med.lu.se

Frågor kring ansökningsförfarandet
Margaretha Nilsson, e-post margaretha.i.nilsson@skane.se, tfn 046-17 64 51

Övriga frågor
region.forskning@skane.se