Södra sjukvårdsregionen

Intresseanmälan – primärvårdsledamot i arbetsgrupp

Kunskapsstyrning är regionernas gemensamma system för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Kunskapsstyrningssystemet har funnit sedan 2018 och består av tre beståndsdelar; framtagning av kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Navet i framtagande av kunskapsstöd t.ex. riktlinjer och vårdförlopp är de nationella arbetsgrupper (NAG) som startas av de 26 nationella programområdena (NPO) eller Nationella primärvårdsrådet (NPR). Det är viktigt att regionerna kan identifiera tvärprofessionell kompetens till dessa arbetsgrupper.
Södra sjukvårdsregionen har i samarbete med Sjukvårdsregionala primärvårdsrådet (RPR) därför öppnat upp för möjligheten, att som anställd med primärvårdskompetens i region eller kommun inom Södra sjukvårdsregionen, anmäla sitt intresse att ingå i en arbetsgrupp.

Anmälningsformulär

Mer information finns på webbplatsen kunskapsstyrningvard.se: Nationellt system för kunskapsstyrning

Förutsättningar för intresseanmälan

Inlämnad intresseanmälan sparas på Södra sjukvårdsregionens kansli i tre år, för att sedan automatiskt tas bort. I och med att denna intresseanmälan skickas in godkänner du att intresseanmälan sparas samt att uppgifterna är tillgängliga för Sjukvårdsregionala primärvårdsrådet (RPR) i sökandet av kandidater för nationella/sjukvårdsregionala arbetsgrupper (NAG respektive RAG) inom det nationella kunskapsstyrningssystemet. Uppgifter kommer inte att publiceras eller lämnas ut till tredje man, utanför RPR och Södra sjukvårdsregionens kansli.

Intresseanmälan avser inte en specifik arbetsgrupp, utan är en pool med intresserade personer och kompetenser, som underlättar för RPR att hitta lämpliga personer att nominera till NAG/NPR/RPR/RAG. Alla som utses att ingå i en arbetsgrupp ska lämna in en jävsdeklaration. Utsedda personer som kommer att nomineras till en arbetsgrupp, utifrån intresseanmälan, kommer att kontaktas av RPR alternativt Södra sjukvårdsregionens kansli.

Vill du dra tillbaka intresseanmälan görs detta via e-post till: lena.neumann@skane.se.